Ποια διαδικασία ακολουθείται από την αίτηση έως τη σύνδεση και λειτουργία σταθμού παραγωγής μικρής ισχύος με ενεργειακό συμψηφισμό και ποιοι χρόνοι προβλέπονται;

Ποια διαδικασία ακολουθείται από την αίτηση έως τη σύνδεση και λειτουργία σταθμού παραγωγής μικρής ισχύος με ενεργειακό συμψηφισμό και ποιοι χρόνοι προβλέπονται;

Για φωτοβολταϊκούς σταθμούς με ενεργειακό συμψηφισμό ισχύος έως 50 kW και λοιπούς σταθμούς ισχύος έως 20 kW (με ή χωρίς σύστημα αποθήκευσης) η διαδικασία απλοποιείται ως ακολούθως: Βήμα 1: Υποβολή αίτησης στον Διαχειριστή του Δικτύου με την οποία γνωστοποιείται η πρόθεση σύνδεσης του σταθμού παραγωγής. Βήμα 2: Εφόσον ο φάκελος της αίτησης είναι πλήρης και τα στοιχεία του […]

Ποια διαδικασία ακολουθείται από την αίτηση έως τη σύνδεση και λειτουργία σταθμού παραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό και ποιοι χρόνοι προβλέπονται;

Ποια διαδικασία ακολουθείται από την αίτηση έως τη σύνδεση και λειτουργία σταθμού παραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό και ποιοι χρόνοι προβλέπονται;

Η διαδικασία που ακολουθείται από την αίτηση έως τη σύνδεση και τη λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος άνω των 50 kW και λοιπών σταθμών άνω των 20 kW συνοψίζεται στα παρακάτω βήματα: Βήμα 1: Υποβολή αίτησης σύνδεσης στον Διαχειριστή του Δικτύου. Βήμα 2: Εφόσον ο φάκελος της αίτησης είναι πλήρης και τα στοιχεία του είναι ορθά, ο Διαχειριστής εξετάζει το […]

Τι ισχύει σε περιπτώσεις αλλαγής Προμηθευτή;

Τι ισχύει σε περιπτώσεις αλλαγής Προμηθευτή;

Σε περιπτώσεις αλλαγής Προμηθευτή: Διενεργείται τελική εκκαθάριση, δηλαδή έκτακτη καταμέτρηση της εγχυθείσας στο Δίκτυο και της απορροφηθείσας από το Δίκτυο ενέργειας και εκδίδεται σχετικός εκκαθαριστικός λογαριασμός. Δεν υφίσταται υποχρέωση για οποιαδήποτε αποζημίωση στον αυτοπαραγωγό για τυχόν πλεόνασμα εγχυθείσας ενέργειας μετά την έκδοση του εκκαθαριστικού λογαριασμού. Υπογράφεται νέα Σύμβαση Ενεργειακού Συμψηφισμού για το υπολειπόμενο εκ των […]

Εφαρμογή Ενεργειακού Συμψηφισμού με αποθήκευση ενέργειας

Εφαρμογή Ενεργειακού Συμψηφισμού με αποθήκευση ενέργειας

Στις εγκαταστάσεις αυτοπαραγωγών με ενεργειακό συμψηφισμό επιτρέπεται, μετά από αίτηση στον αρμόδιο Διαχειριστή του δικτύου, η εγκατάσταση σταθερού συστήματος συσσωρευτών για την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας (εφεξής σύστημα αποθήκευσης). Το σύστημα αποθήκευσης αποτελεί τμήμα της Εσωτερικής Ηλεκτρικής Εγκατάστασης του αυτοπαραγωγού και η εγκατάσταση του θα πρέπει να συμμορφώνεται με τα εθνικά και διεθνή αντίστοιχα πρότυπα και […]

Σε τριφασική παροχή κατανάλωσης επιτρέπεται η εγκατάσταση μονοφασικού φωτοβολταϊκού συστήματος;

Σε τριφασική παροχή κατανάλωσης επιτρέπεται η εγκατάσταση μονοφασικού φωτοβολταϊκού συστήματος;

Σε τριφασική παροχή είναι υποχρεωτική η τριφασική διαμόρφωση της σύνδεσης του σταθμού, δηλαδή σύνδεση με τριφασικό αντιστροφέα και με τριφασική μετρητική διάταξη παραγωγής (Μετρητής 1), ακόμα και στην περίπτωση εγκατάστασης σταθμού ισχύος ≤5 kW. Κατ εξαίρεση σε τριφασικές παροχές ομάδας καταναλωτών με χωρική γειτνίαση, όπως παροχές που ανήκουν στην ίδια πολυκατοικία, μπορούν να γίνουν δεκτές […]

Τι ισχύει σχετικά με την περιβαλλοντική και πολεοδομική αδειοδότηση για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών στο έδαφος;

Τι ισχύει σχετικά με την περιβαλλοντική και πολεοδομική αδειοδότηση για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών στο έδαφος;

Οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί με ισχύ μικρότερη ίση του 1 ΜWp που εγκαθίστανται σε γήπεδα απαλλάσσονται από περιβαλλοντική αδειοδότηση εφόσον δεν χωροθετούνται σε περιοχή του δικτύου Natura 2000 ή σε παράκτια θέση που απέχει λιγότερο από 100μ από την οριογραμμή του αιγιαλού εκτός βραχονησίδων. Σε αντίθετη περίπτωση οι σταθμοί κατατάσσονται στην Κατηγορία Β σύμφωνα με την […]

Τι ισχύει σχετικά με την περιβαλλοντική και πολεοδομική αδειοδότηση για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών σε κτήρια;

Τι ισχύει σχετικά με την περιβαλλοντική και πολεοδομική αδειοδότηση για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών σε κτήρια;

Σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 8 του Ν. 3468/2006 όπως ισχύει, φωτοβολταϊκοί σταθμοί που εγκαθίστανται σε κτίρια ή και άλλες δομικές κατασκευές ή εντός οργανωμένων υποδοχέων βιομηχανικών δραστηριοτήτων, εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Ε.Π.Ο.) και την υπαγωγή σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) και για την απαλλαγή από Ε.Π.Ο. και […]

Ποιος ευθύνεται για την τήρηση των διατάξεων της κείμενης πολεοδομικής νομοθεσίας κατά την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συστημάτων αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό;

Ποιος ευθύνεται για την τήρηση των διατάξεων της κείμενης πολεοδομικής νομοθεσίας κατά την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συστημάτων αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό;

Οι αυτοπαραγωγοί με ενεργειακό συμψηφισμό οφείλουν να εξασφαλίσουν την τήρηση των διατάξεων της κείμενης πολεοδομικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας κατά την εγκατάσταση του σταθμού παραγωγής και να μεριμνήσουν για την έκδοση όλων των απαιτούμενων κατά περίπτωση αδειών, εγκρίσεων ή άλλων σχετικών διοικητικών πράξεων, τις οποίες και θα φυλάσσουν. Ο ΔΕΔΔΗΕ προ της ενεργοποίησης του σταθμού παραγωγής […]

Τι αφορά η Υπεύθυνη Δήλωση μηχανικού κατάλληλης Ειδικότητας για την συνολική εγκατάσταση που απαιτείται για την ενεργοποίηση του φωτοβολταϊκού συστήματος;

Τι αφορά η Υπεύθυνη Δήλωση μηχανικού κατάλληλης Ειδικότητας για την συνολική εγκατάσταση που απαιτείται για την ενεργοποίηση του φωτοβολταϊκού συστήματος;

Η ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση αφορά την συνολική εγκατάσταση, δηλαδή τόσο την υφιστάμενη εγκατάσταση κατανάλωσης, αφού αυτή τροποποιείται, όσο και την εγκατάσταση παραγωγής που ενσωματώνεται στην εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση του καταναλωτή. Η Υπεύθυνη Δήλωση αυτή καθώς και η σχετική τεκμηρίωση που τη συνοδεύει (σχέδια, τεχνική έκθεση, περιγραφή τρόπου αποφυγής νησιδοποίησης, ρυθμίσεις προστασιών κ.λπ.) υπογράφεται από […]

Σε περίπτωση επικαρπίας, ψιλής κυριότητας ή συγκυριότητας σε ακίνητο ποιός μπορεί να εγκαταστήσει φωτοβολταϊκό σύστημα αυτοπαραγωγής;

Σε περίπτωση επικαρπίας, ψιλής κυριότητας ή συγκυριότητας σε ακίνητο ποιός μπορεί να εγκαταστήσει φωτοβολταϊκό σύστημα αυτοπαραγωγής;

Εάν η παροχή είναι στο όνομα του επικαρπωτή, ο επικαρπωτής χωρίς τη συναίνεση του ψιλού κυρίου. Εάν είναι στο όνομα του ψιλού κυρίου, ο ψιλός κύριος με τη συναίνεση του επικαρπωτή. Στις περιπτώσεις συγκυριότητας ο κύριος επ΄ονόματι του οποίου είναι η παροχή με την έγγραφη συμφωνία των συγκυρίων του.

Call Now Button