Ποια είναι τα επίσημα κανάλια δημοσιότητας και ενημέρωσης του εν λόγω Προγράμματος;

Ποια είναι τα επίσημα κανάλια δημοσιότητας και ενημέρωσης του εν λόγω Προγράμματος;

Ο ΔΕΔΔΗΕ οφείλει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες δημοσιότητας σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και να τηρεί τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 241/2021 και του άρθρου 6 της υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β’ 4498). Η πρόσκληση του Προγράμματος καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη συμμετοχή σε αυτό αναρτώνται στην επίσημη διαδικτυακή πύλη […]

Υπάρχει δυνατότητα ο αιτούμενος να υποβάλλει ένσταση σε περίπτωση ανάκλησης έγκρισης χρηματοδότησης και ανάκτησης του ποσού επιχορήγησης;

Υπάρχει δυνατότητα ο αιτούμενος να υποβάλλει ένσταση σε περίπτωση ανάκλησης έγκρισης χρηματοδότησης και ανάκτησης του ποσού επιχορήγησης;

Οι αιτούμενοι (κατά περίπτωση) δύναται να υποβάλλουν ένσταση σε περίπτωση ανάκλησης της έγκρισης χρηματοδότησης, ως ακολούθως: Στις περιπτώσεις όπου η απόφαση ανάκλησης της έγκρισης χρηματοδότησης δεν συνοδεύεται με δημοσιονομική διόρθωση, η ένσταση μπορεί να υποβληθεί προς τον ΔΕΔΔΗΕ εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της ανάκλησης. Στη συνέχεια, η ένσταση εξετάζεται από τον […]

Υπάρχει δυνατότητα να ανακληθεί η έγκριση χρηματοδότησης και να ανακτηθεί το ποσό επιχορήγησης

Υπάρχει δυνατότητα να ανακληθεί η έγκριση χρηματοδότησης και να ανακτηθεί το ποσό επιχορήγησης

Σε περίπτωση κατά την οποία, σε οποιοδήποτε στάδιο του Προγράμματος ή μετά την ολοκλήρωση αυτού διαπιστωθεί, βάσει ελέγχων που διενεργούν είτε ο ΔΕΔΔΗΕ είτε άλλα αρμόδια εθνικά ή ενωσιακά όργανα, η μη ορθή υλοποίηση του έργου και η μη τήρηση των υποχρεώσεων των αιτούμενων, ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να προβείς στις ακόλουθες ενέργειες: ανάκληση της έγκρισης […]

Θα πρέπει να δηλώνεται η προέλευση της χρηματοδοτικής στήριξης από τον αιτούμενο;

Θα πρέπει να δηλώνεται η προέλευση της χρηματοδοτικής στήριξης από τον αιτούμενο;

Οι αιτούμενοι υποχρεούνται να μνημονεύσουν ρητά την προέλευση των κονδυλίων και να εξασφαλίσουν την προβολή της με την εμφάνιση του εμβλήματος της Ένωσης και σχετικής δήλωσης χρηματοδότησης με την ένδειξη «Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU». Στην περίπτωση που ο αιτούμενος είναι φυσικό πρόσωπο και δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα δεν ισχύουν οι υποχρεώσεις […]

Σε περίπτωση που τα πάγια στοιχεία (φωτοβολταϊκός σταθμός, σύστημα αποθήκευσης) που αποκτήθηκαν στα πλαίσια του Προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» χρειάζονται αντικατάσταση ή τροποποίηση τι διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί;

Σε περίπτωση που τα πάγια στοιχεία (φωτοβολταϊκός σταθμός, σύστημα αποθήκευσης) που αποκτήθηκαν στα πλαίσια του Προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» χρειάζονται αντικατάσταση ή τροποποίηση τι διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί;

Σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος, τροποποιήσεις των παγίων στοιχείων δύναται να πραγματοποιούνται μόνο σε περίπτωση που δεν επηρεάζουν τη φύση της επένδυσης και δεν παραβιάζουν τους όρους υλοποίησης της επένδυσης καθώς και τους όρους της Σύμβασης Σύνδεσης. Ειδικότερα, σημειώνεται ότι: Δεν επιτρέπεται η οιαδήποτε μεταβίβαση από τους αιτούμενους των παγίων στοιχείων του συστήματος που […]

Ποιες οι υποχρεώσεις του αιτούμενου στο εν λόγω Πρόγραμμα;

Ποιες οι υποχρεώσεις του αιτούμενου στο εν λόγω Πρόγραμμα;

Ο αιτούμενος ο οποίος θα υπαχθεί στο παρόν Πρόγραμμα υποχρεούται να: τηρεί τους όρους του παρόντος Προγράμματος, της σύμβασης σύνδεσης καθώς και τις διατάξεις του εθνικού και ενωσιακού δικαίου. παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία καταστεί αναγκαία σχετικά με την πράξη προς τον ΔΕΔΔΗΕ με την παροχή συγκεκριμένων στοιχείων. δεχθεί προγραμματισμένους επιτόπιους ελέγχους από τον φορέα διαχείρισης και […]

Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται για την καταβολή της χρηματοδότησης στα πλαίσια του εν λόγω Προγράμματος;

Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται για την καταβολή της χρηματοδότησης στα πλαίσια του εν λόγω Προγράμματος;

Η διαδικασία πιστοποίησης του ποσού επιχορήγησης διενεργείται από τον ΔΕΔΔΗΕ προκειμένου να ελεγχθεί η πληρότητα και η ορθότητα των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί με την αίτηση επιχορήγησης καθώς και των παραστατικών που έχουν προσκομιστεί από τον αιτούμενο. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο αναγνωριστούν πιθανές ελλείψεις δικαιολογητικών από τους αιτούμενους, πραγματοποιείται επικοινωνία με τον αιτούμενο […]

Ποια στοιχεία πρέπει να αναγράφονται, υποχρεωτικά, στα παραστατικά;

Ποια στοιχεία πρέπει να αναγράφονται, υποχρεωτικά, στα παραστατικά;

Για τη μελέτη, προμήθεια και την κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού και συστήματος αποθήκευσης (εφόσον υφίσταται) εκδίδονται τα παραστατικά που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία και ειδικότερα ο Ν.4308/2014 (ΦΕΚ Α’ 251/24.11.2014) όπως εκάστοτε ισχύει. Στο πλαίσιο αυτό γίνονται, μεταξύ άλλων, αποδεκτά, η Απόδειξη Λιανικής Πώλησης ή ισοδύναμο βάσει των ΕΛΠ παραστατικό για τις επιλέξιμες δαπάνες στο όνομα […]

Ποια τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή της αίτησης επιχορήγησης;

Ποια τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή της αίτησης επιχορήγησης;

Σύμφωνα με τα οριζόμενα του Οδηγού Προγράμματος και για τη διασφάλιση της επαρκούς διαδρομής ελέγχου και την καταβολή της επιχορήγησης προς τους αιτούμενους, θα πρέπει να προσκομιστούν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (pvstegi.gov.gr) από τον αιτούμενο τα παρακάτω δικαιολογητικά: Φωτοαντίγραφα των παραστατικών λιανικών συναλλαγών Πιστοποιητικά CE και τεχνικά φυλλάδια του βασικού εξοπλισμού του συστήματος (φωτοβολταϊκού και […]

Ποια είναι η χρονική διάρκεια που θα είναι σε ισχύ το Πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη»;

Ποια είναι η χρονική διάρκεια που θα είναι σε ισχύ το Πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη»;

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 2η Μαΐου 2023 και οι αιτήσεις επιχορήγησης μπορούν να υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους από την ημέρα έναρξης του Προγράμματος μέχρι τις 30 Ιουνίου 2024 ή μέχρι την κάλυψη όλων των διαθέσιμων πόρων ανά κατηγορία. Η χρονική προθεσμία υλοποίησης του σταθμού και η δέσμευση του ηλεκτρικού χώρου ορίζεται στη Σύμβαση […]

Call Now Button