Τι χρονική ισχύ έχει ένα Ενεργειακό Πιστοποιητικό;

Η χρονική ισχύς ενός Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης είναι 10 (δέκα) έτη, ανεξάρτητα από το αν αλλάξει ιδιοκτήτης ή ενοικιαστής.

Η μόνη περίπτωση που θα απαιτειθεί να εκδοθεί νέο Ενεργειακό Πιστοποιητικό πριν τα 10 έτη είναι αν ανακαινιστεί ριζικά, δηλαδή σύμφωνα με την παράγραφο 12 του άρθρου 2 του Ν. 4122/2013:

«Ριζική ανακαίνιση κτιρίου ή κτιριακής μονάδας (ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας)»:

Η ανακαίνιση κατά την οποία:

  • η συνολική δαπάνη της ανακαίνισης που αφορά το κέλυφος του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας ή τα τεχνικά συστήματά τους υπερβαίνει το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της τρέχουσας αξίας του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας, βάσει του ελαχίστου κόστους οικοδόμησης, εξαιρουμένης της αξίας του οικοπέδου επί του οποίου έχει κατασκευαστεί το κτίριο, ή
  • υφίσταται ανακαίνιση άνω του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της επιφανείας του κελύφους του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας.