Πότε υπογράφεται Σύμβαση Σύνδεσης για το φωτοβολταϊκό σύστημα αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό;

Για έργα άνω των 50 kW, μετά την αποδοχή της Προσφοράς Σύνδεσης υπογράφεται η Σύμβαση Σύνδεσης μεταξύ του αυτοπαραγωγού ή της Ε.Κοιν. και του αρμόδιου Διαχειριστή του δικτύου (υπόδειγμα διαθέσιμο στον ιστότοπο του ΔΕΔΔΗΕ, www.deddie.gr) και καταβάλλεται η σχετική δαπάνη. Η κατασκευή των έργων σύνδεσης ολοκληρώνεται από τον Διαχειριστή του δικτύου εντός ενός (1) μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης, εφόσον δεν απαιτούνται νέα έργα δικτύου διανομής, άλλως η κατασκευή των έργων σύνδεσης ολοκληρώνεται εντός τεσσάρων (4) μηνών για σταθμούς που συνδέονται στη χαμηλή τάση, είτε εντός οκτώ (8) μηνών για σταθμούς που συνδέονται στη Μέση Τάση εφόσον δεν απαιτούνται εργασίες σε Υποσταθμούς ΥΤ/ΜΤ, είτε εντός δεκαοκτώ (18) μηνών εφόσον απαιτούνται εργασίες κατασκευής νέου Υποσταθμού ΥΤ/ΜΤ ή επέκτασης Υποσταθμού ΥΤ/ΜΤ.

Τυχόν άπρακτη παρέλευση του σχετικού χρονικού διαστήματος (χωρίς υπογραφή σύμβασης και καταβολή της σχετικής δαπάνης) συνεπάγεται αυτοδίκαιη λήξη της προσφοράς σύνδεσης.