Ποια διαδικασία ακολουθείται μετά;

Η αρμόδια υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ (Περιοχή/Περιφέρεια/ΔΧΔ) προβαίνει εντός του επόμενου μήνα που έπεται της υποβολής αίτησης, στην έγγραφη διατύπωση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης προς τον αιτούντα, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για έκδοση Οριστικής Προσφοράς κατά τα προβλεπόμενα στο έντυπο αίτησης. Η προσφορά περιλαμβάνει την περιγραφή των έργων και εργασιών που θα εκτελέσει ο ΔΕΔΔΗΕ για τη σύνδεση και τη συνολική σχετική δαπάνη, καθώς και τις εργασίες και ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβεί ο ενδιαφερόμενος για την υλοποίηση της σύνδεσης. Η προσφορά ισχύει αρχικά για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την ημερομηνία χορήγησής της. Εντός του ανωτέρου χρονικού διαστήματος θα πρέπει να κατατεθεί εγγράφως από τον ενδιαφερόμενο η αποδοχή της. Τυχόν άπρακτη παρέλευση του διμήνου χρονικού διαστήματος συνεπάγεται αυτοδίκαιη λήξη της προσφοράς σύνδεσης.

Ειδικότερα για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, η Προσφορά Σύνδεσης θα χορηγείται εφόσον υπάρχει διαθέσιμο περιθώριο ισχύος στο συγκεκριμένο ηλεκτρικό σύστημα.

Η Προσφορά Σύνδεσης δύναται να περιλαμβάνει ειδικό όρο, ώστε ο εν λόγω σταθμός να μην εγχέει ενέργεια προς το Δίκτυο, εφόσον μόνο με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή η χορήγηση Προσφοράς Σύνδεσης.

Η ενεργοποίηση του σταθμού θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος της Προσφοράς Σύνδεσης. Η διάρκεια ισχύος της προσφοράς σύνδεσης ορίζεται σε:

α) δώδεκα (12) μήνες από τη χορήγηση της για σταθμούς που συνδέονται στο Δίκτυο, εφόσον δεν απαιτούνται εργασίες σε Υποσταθμούς ΥΤ/ΜΤ,

β) είκοσι τέσσερις (24) μήνες από τη χορήγηση της για σταθμούς που συνδέονται στο Δίκτυο, εφόσον απαιτούνται εργασίες κατασκευής νέου Υποσταθμού ΥΤ/ΜΤ ή επέκτασης Υποσταθμού ΥΤ/ΜΤ.

Ειδικά για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες υφίσταται υποχρέωση διενέργειας διαγωνιστικών διαδικασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις, προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο, η διάρκεια ισχύος της Προσφοράς Σύνδεσης παρατείνεται κατά δέκα οκτώ (18) μήνες αντιστοίχως, με την προϋπόθεση ότι ο φορέας ενημερώνει τον αρμόδιο Διαχειριστή του δικτύου πριν τη λήξη της Προσφοράς Σύνδεσης. Η ενεργοποίηση του σταθμού θα πρέπει να ολοκληρώνεται εντός του διαστήματος ισχύος της Προσφοράς Σύνδεσης.

Λόγω του μεγάλου αριθμού αιτήσεων για προσφορά όρων σύνδεσης από τον ΔΕΔΔΗΕ και την κατάχρηση της προτεραιότητας που είχε αρχικά δοθεί σε Ενεργειακές Κοινότητες, τον Μάρτιο του 2020 καθορίστηκε νέο πλαίσιο για τις προτεραιότητα στην προσφορά όρων σύνδεσης (βλέπε το σχετικό ΦΕΚ).

Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει αυτές τις προτεραιότητες ειδικά για τα φωτοβολταϊκά. Σημειωτέον, ότι με το νέο καθεστώς καθορίστηκαν πέντε ομάδες έργων (Α υψηλότερη προτεραιότητα … Ε χαμηλότερη προτεραιότητα). Τα φωτοβολταϊκά υπάγονται στις Ομάδες Β, Γ, Δ, και Ε.

Προτεραιότητα στη χορήγηση οριστικών Προσφορών Σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς από τον Διαχειριστή του Δικτύου

ΟΜΑΔΑ Β

ενέργειας από αυτοπαραγωγούς με

εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού, σύμφωνα με το άρθρο 14Α του ν.

3468/2006, όπως ισχύει.

ενέργειας από αυτοπαραγωγούς με εφαρμογή εικονικού ενεργειακού

συμψηφισμού, σύμφωνα με το άρθρο 14Α του ν. 3468/2006, όπως ισχύει.

ενέργειας που ανήκουν σε Ενεργειακές

Κοινότητες με εφαρμογή εικονικού

  • Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής

  • Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής

  • Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής

 

ενεργειακού συμψηφισμού, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4513/2018.

ΟΜΑΔΑ Γ

ενέργειας Α.Π.Ε. που πρόκειται να

λειτουργήσουν υπό την ευθύνη Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.), Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) ή του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.).

εγκαθίστανται σε κτίρια ή και άλλες δομικές κατασκευές.

Στρατηγικών Επενδύσεων του ν. 3894/2010 ή στις Διαδικασίες

Στρατηγικών Επενδύσεων του ν. 4608/2019.

Κοινότητες στις οποίες συμμετέχουν Ο.Τ.Α. α ́ ή β ́ βαθμού ή σε Ενεργειακές Κοινότητες που συμμετέχουν

περισσότερα από 60 μέλη, εκ των οποίων τουλάχιστον τα 50 είναι φυσικά πρόσωπα.

οποίοι συνδέονται στο δίκτυο χαμηλής τάσης.

ΟΜΑΔΑ Δ

– Στην Ομάδα Δ υπάγονται αιολικοί και φωτοβολταϊκοί σταθμοί που ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες που διανέμουν στα μέλη τους τα πλεονάσματα της χρήσης μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 4513/2018.

ΟΜΑΔΑ Ε

– Στην Ομάδα Ε υπάγονται οι κατηγορίες σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που δεν υπάγονται στις Ομάδες Α, Β, Γ, Δ, ,

καθώς και τα έργα που υλοποιούνται σε Κρήτη και Κυκλάδες.

  • Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής

  • Φωτοβολταϊκοί σταθμοί που

  • Σταθμοί από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., οι οποίοι έχουν ενταχθεί στη Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης του άρθρου 9 του ν. 3775/2009 ή στις Διαδικασίες

  • Αιολικοί και φωτοβολταϊκοί σταθμοί που ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες, που σύμφωνα με το καταστατικό τους αναφέρεται ρητά ότι δεν διανέμουν στα μέλη τους τα πλεονάσματα της χρήσης σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 6 του ν. 4513/2018 ή σε Ενεργειακές

  • Οι σταθμοί αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., οι

Ειδικότερα, οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί ισχύος έως 50 kW με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού και οι λοιποί σταθμοί ισχύος έως 20kW με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού, που μπορεί να συνδυάζονται και με σύστημα αποθήκευσης, συνδέονται στο δίκτυο χωρίς να απαιτείται χορήγηση Προσφοράς Σύνδεσης, αλλά έχοντας την υποχρέωση γνωστοποίησης του ενδιαφερομένου προς τον αρμόδιο Διαχειριστή του δικτύου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ερώτηση 36.

Οι σταθμοί έως 50 kW δεν συμπεριλαμβάνονται σε σειρά προτεραιότητας για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης σύμφωνα με τις διατάξεις της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/28857/1083 απόφασης (Β’ 940/2020) – (βλέπε ερώτηση 36).