Πού υποβάλλεται η αίτηση σύνδεσης και τι επισυνάπτεται;

Στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και στην Κρήτη προκειμένου για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που συνδέονται σε εγκαταστάσεις κατανάλωσης ΧΤ, η αίτηση σύνδεσης υποβάλλεται στην αρμόδια τοπική μονάδα του ΔΕΔΔΗΕ (Περιοχή), ενώ για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που συνδέονται σε εγκαταστάσεις κατανάλωσης ΜΤ, η αίτηση σύνδεσης υποβάλλεται στην έδρα της αρμόδιας Διεύθυνσης Περιφέρειας του ΔΕΔΔΗΕ. Οι αιτήσεις:

  • για σταθμούς λοιπών τεχνολογιών, ανεξαρτήτως επιπέδου τάσης σύνδεσης,

  • για σταθμούς με συνδυασμό δύο τεχνολογιών και

  • για σταθμούς οποιασδήποτε τεχνολογίας που συνδέονται σε εγκατάσταση κατανάλωσης ΜΤ και συνδυάζονται με σύστημα αποθήκευσης άνω των 30kVA υποβάλλονται στη Διεύθυνση Χρηστών Δικτύου.

Στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά οι αιτήσεις για φωτοβολταϊκούς σταθμούς, ανεξαρτήτως επιπέδου τάσης σύνδεσης, θα υποβάλλονται στην αρμόδια Περιοχή του ΔΕΔΔΗΕ. Για τις υπόλοιπες τεχνολογίες, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Νήσων.

Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα έγγραφα και στοιχεία που αναφέρονται στο έντυπο αίτησης για το στάδιο αυτό (υπόδειγμα διαθέσιμο στον ιστότοπο του ΔΕΔΔΗΕ). Προϋπόθεση είναι να έχει εκπονηθεί η σχετική τεχνική μελέτη από κατάλληλης ειδικότητας μηχανικό και να έχει επιλεγεί ο τύπος του εξοπλισμού που θα εγκατασταθεί.

Τα αιτήματα σύνδεσης θα κατατίθενται στην αρμόδια μονάδα υποδοχής (ΔΧΔ, Διεύθυνση Περιφέρειας, Περιοχή) και εν συνεχεία θα διεξάγεται ο έλεγχος της πληρότητας και της ορθότητας του φακέλου. Στην περίπτωση που ο φάκελος είναι ελλιπής θα επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο.