Ποια διαδικασία ακολουθείται από την αίτηση έως τη σύνδεση και λειτουργία σταθμού παραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό και ποιοι χρόνοι προβλέπονται;

Η διαδικασία που ακολουθείται από την αίτηση έως τη σύνδεση και τη λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος άνω των 50 kW και λοιπών σταθμών άνω των 20 kW συνοψίζεται στα παρακάτω βήματα:

Βήμα 1: Υποβολή αίτησης σύνδεσης στον Διαχειριστή του Δικτύου.

Βήμα 2: Εφόσον ο φάκελος της αίτησης είναι πλήρης και τα στοιχεία του είναι ορθά, ο Διαχειριστής εξετάζει το αίτημα και προβαίνει σε διατύπωση προσφοράς σύνδεσης προς τον ενδιαφερόμενο ή σε αδυναμία. Η προσφορά περιλαμβάνει την περιγραφή και τη δαπάνη των έργων σύνδεσης και ισχύει αρχικά για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την ημερομηνία χορήγησής της. Εντός του ανωτέρου χρονικού διαστήματος θα πρέπει να κατατεθεί εγγράφως από τον ενδιαφερόμενο η αποδοχή της. Τυχόν άπρακτη παρέλευση του διμήνου χρονικού διαστήματος συνεπάγεται αυτοδίκαιη λήξη της προσφοράς σύνδεσης.

Σύμφωνα με την Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/28857/1083 (ΦΕΚ 940 Β΄ 2020), όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/123370/4527 (ΦΕΚ 5693 Β’ 2020), τα αιτήματα για σταθμούς με ενεργειακό συμψηφισμό κατατάσσονται στην Ομάδα Β3 και εξετάζονται κατά απόλυτη προτεραιότητα έναντι των αιτήσεων που κατατάσσονται στις Ομάδες Γ, Δ και Ε (ενώ η εξέτασή τους έπεται χρονικά σε σχέση με τις αιτήσεις των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων που κατατάσσονται στην Ομάδα Α). Η προσφορά εκδίδεται εντός του επόμενου μήνα που έπεται της υποβολής του αιτήματος. Σε περίπτωση αδυναμίας σύνδεσης ο Διαχειριστής διατηρεί την αίτηση σε εκκρεμότητα εφόσον λάβει σχετικό αίτημα από τον αιτούντα.

Βήμα 3: Αποδοχή της προσφοράς σύνδεσης και υποβολή αιτήματος για την κατάρτιση της Σύμβασης Σύνδεσης. Οι σταθμοί με ενεργειακό συμψηφισμό δεν υπόκεινται σε εγγυοδοσία για την δέσμευση του ηλεκτρικού χώρου.

Βήμα 4: Υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης με ταυτόχρονη καταβολή της σχετικής δαπάνης. Ο Διαχειριστής στη συνέχεια προβαίνει στην κατασκευή των έργων σύνδεσης. Αν δεν απαιτούνται έργα σύνδεσης στο Δίκτυο και απαιτείται μόνο η αντικατάσταση του μετρητή της παροχής, οι εργασίες ολοκληρώνονται εντός ενός (1) μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης. Στην περίπτωση που απαιτούνται έργα Δικτύου, η κατασκευή των έργων ολοκληρώνεται εντός τεσσάρων (4) μηνών για σταθμούς στη ΧΤ, εντός οκτώ (8) μηνών για σταθμούς στη ΜΤ εφόσον δεν απαιτούνται εργασίες σε Υποσταθμούς ΥΤ/ΜΤ και εντός δεκαοκτώ (18) μηνών εφόσον απαιτούνται εργασίες επέκτασης Υποσταθμού ΥΤ/ΜΤ.

Βήμα 5: Υποβολή αίτησης κατάρτισης της Σύμβασης Ενεργειακού Συμψηφισμού προς τον Προμηθευτή που εκπροσωπεί την παροχή με την οποία θα γίνεται ο συμψηφισμός.

Βήμα 6: Υπογραφή της Σύμβασης Ενεργειακού Συμψηφισμού με τον Προμηθευτή. Η Σύμβαση υπογράφεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή του αιτήματος.

Βήμα 7: Υποβολή της αίτησης ενεργοποίησης της σύνδεσης. Με την ολοκλήρωση της κατασκευής του σταθμού παραγωγής ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ετοιμότητα και αιτείται στον Διαχειριστή την ενεργοποίηση της σύνδεσης του σταθμού.

Βήμα 8: Ενεργοποίηση της σύνδεσης εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος της προσφοράς σύνδεσης. Με την ενεργοποίηση της σύνδεσης τίθεται σε ισχύ η Σύμβαση Ενεργειακού Συμψηφισμού η οποία έχει διάρκεια είκοσι πέντε (25) έτη.