Τι ισχύει σε περιπτώσεις αλλαγής Προμηθευτή;

Σε περιπτώσεις αλλαγής Προμηθευτή:

  • Διενεργείται τελική εκκαθάριση, δηλαδή έκτακτη καταμέτρηση της εγχυθείσας στο Δίκτυο και της απορροφηθείσας από το Δίκτυο ενέργειας και εκδίδεται σχετικός εκκαθαριστικός λογαριασμός.

  • Δεν υφίσταται υποχρέωση για οποιαδήποτε αποζημίωση στον αυτοπαραγωγό για τυχόν πλεόνασμα εγχυθείσας ενέργειας μετά την έκδοση του εκκαθαριστικού λογαριασμού.

  • Υπογράφεται νέα Σύμβαση Ενεργειακού Συμψηφισμού για το υπολειπόμενο εκ των 25 ετών διάστημα.