Επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος με αναφορά/αντιστοίχιση σε περισσότερους μετρητές κατανάλωσης;

Όχι, στον ενεργειακό συμψηφισμό κάθε σταθμός παραγωγής αντιστοιχίζεται αποκλειστικά με έναν μετρητή κατανάλωσης, δηλαδή με έναν αριθμό παροχής. Η αντιστοίχιση με περισσότερους μετρητές κατανάλωσης είναι δυνατή μόνο στο πλαίσιο του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού.