Αιτήσεις επαύξησης ισχύος φωτοβολταϊκών συστημάτων αυτοπαραγωγής γίνονται δεκτές;

  • Αιτήσεις επαύξησης ισχύος για σταθμούς που έχει κατατεθεί αρχικό αίτημα χωρίς να έχει εκδοθεί ενδιαμέσως προσφορά σύνδεσης λογίζονται ως νέα αιτήματα και εξετάζονται κατά τη χρονική σειρά υποβολής του αιτήματος επαύξησης.
  • Αιτήσεις επαύξησης ισχύος για σταθμούς για τους οποίους έχει εκδοθεί προσφορά σύνδεσης και βρίσκεται σε ισχύ, λογίζονται ως νέα αιτήματα, ήτοι εξετάζονται κατά τη χρονική σειρά υποβολής του αιτήματος επαύξησης και εκδίδεται νέα προσφορά σύνδεσης για την νέα συνολική ισχύ εφόσον υφίσταται διαθέσιμος ηλεκτρικός χώρος, με ακύρωση της αρχικής προσφοράς, άλλως αυτή παραμένει σε ισχύ.
  • Αιτήσεις επαύξησης ισχύος για σταθμούς παραγωγής μετά την ενεργοποίηση της σύνδεσης θα είναι δυνατή, στο ίδιο επίπεδο τάσης, μετά την υποβολή νέου αιτήματος, τη χορήγηση νέας Προσφοράς Σύνδεσης και τη καταβολή της σχετικής δαπάνης. Στις περιπτώσεις αυτές θα ακολουθεί τροποποίηση των Συμβάσεων Σύνδεσης και Συμψηφισμού ως προς την ισχύ του σταθμού παραγωγής.