Πού και πώς εφαρμόζεται η ανάπτυξη φωτοβολταϊκών συστημάτων από αυτοπαραγωγούς με ενεργειακό συμψηφισμό;

Α. Στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και στο διασυνδεδεμένο δίκτυο και στη νήσο Κρήτη, ισχύουν τα εξής:

α. Στην περίπτωση του ενεργειακού συμψηφισμού, η ισχύς κάθε σταθμού παραγωγής μπορεί να ανέρχεται μέχρι και το εκατό τοις εκατό (100%) της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης (Ισχύς σταθμού παραγωγής (kW) ≤ Συμφωνημένη Ισχύ Κατανάλωσης (kVA)).

β. Στην περίπτωση του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, η ισχύς κάθε σταθμού παραγωγής μπορεί να ανέρχεται μέχρι και το εκατό τοις εκατό (100%) του αθροίσματος της συμφωνημένης ισχύος του συνόλου των συμψηφιζόμενων καταναλώσεων (Ισχύς σταθμού παραγωγής (kW) ≤ Άθροισμα Συμφωνημένης Ισχύος Καταναλώσεων (kVA).

γ. Σε κάθε περίπτωση, η ισχύς ενός σταθμού παραγωγής που θα εγκατασταθεί στο διασυνδεδεμένο δίκτυο και στην Κρήτη, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 3 MW.

δ. Ειδικά για σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας του νομικού προσώπου του κράτους ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που επιδιώκουν σκοπούς δημοσίου ενδιαφέροντος, γενικής ή τοπικής εμβέλειας, οι οποίοι εγκαθίστανται στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα ή στη νήσο Κρήτη, δεν ισχύει ο περιορισμός των 3 MW αλλά επιτρέπεται η εγκατάστασή συστήματος αποθήκευσης, με μέγιστη ονομαστική ισχύ του μετατροπέα του συστήματος αποθήκευσης (σε kVA) ίση με την ονομαστική ισχύ του σταθμού παραγωγής (σε kW).

ε. Στην Κρήτη και στα διασυνδεδεμένα νησιά των Κυκλάδων (σύμπλεγμα Πάρου-Νάξου, Μύκονος, Σύρος, Άνδρος, Τήνος) η εγκατάσταση σταθμών με ενεργειακό συμψηφισμό είναι επιτρεπτή μέχρι εξαντλήσεως των περιθωρίων που δόθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 132 του ν.4819/2021 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 65 του ν. 4843/2021.

Διασυνδεδεμένο Σύστημα (συμπεριλαμβανομένης της Κρήτης)

Επίπεδο τάσης

Τυποποιημένο μέγεθος παροχής

Συμφωνημένη Ισχύς (Σ.Ι.) παροχής (kVA)

Μέγιστη επιτρεπτή ισχύς

φωτοβολταϊκού σταθμού (kWp)

Χαμηλή Τάση

03

8

5

05

12

5

1

15

15

2

25

25

3

35

35

4

55

55

5

85

85

6

135

135

7

250

250

Μέση Τάση

100% της Συμφωνημένης Ισχύος και μέχρι 3.000 kWp*

Για το νομικό πρόσωπο του κράτους ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλου δημοσίου συμφέροντος σκοπούς, γενικής ή τοπικής εμβέλειας δεν ισχύει ο περιορισμός των 3.000 kWp.

Επισημαίνεται ότι στις παροχές Νο 6 και Νο 7 η μέγιστη ισχύς φωτοβολταϊκού σταθμού μπορεί πλέον να ανέρχεται μέχρι τα 135 kW και 250 kW αντίστοιχα.

Οι σταθμοί με ενεργειακό συμψηφισμό εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης βεβαίωσης Παραγωγού.

Β. Στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ)

α. Στην περίπτωση του ενεργειακού συμψηφισμού στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, η ισχύς κάθε σταθμού παραγωγής μπορεί να ανέρχεται μέχρι και το εκατό τοις εκατό (100%) της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης (Ισχύς σταθμού παραγωγής (kW) ≤ Συμφωνημένη Ισχύ Κατανάλωσης (kVA)).

β. Στην περίπτωση του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, η ισχύς κάθε σταθμού παραγωγής μπορεί μέχρι και το εκατό τοις εκατό (100%) του αθροίσματος της συμφωνημένης ισχύος του συνόλου των καταναλώσεων (Ισχύς σταθμού παραγωγής (kW) ≤ Άθροισμα Συμφωνημένης Ισχύος των Συμψηφιζόμενων Καταναλώσεων (kVA)).

γ. Σε κάθε περίπτωση, η ισχύς των σταθμών παραγωγής σε κάθε ηλεκτρικό σύστημα των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, θα προσμετράται στο εκάστοτε ισχύον περιθώριο ισχύος ανά τεχνολογία σταθμών παραγωγής του συστήματος αυτού, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις της ΡΑΕ.

Η ισχύς ενός σταθμού παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά δεν μπορεί να υπερβαίνει τα κάτωθι ανώτατα όρια ανά αυτόνομο νησιωτικό σύστημα:

Ανώτατα όρια ισχύος (kW) σταθμών παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά ανά αυτόνομο νησιωτικό σύστημα

Αυτόνομο Νησιωτικό Σύστημα

Σταθμοί που εγκαθίστανται από Ε. Κοιν.

Σταθμοί που εγκαθίστανται από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή

ιδιωτικού δικαίου, που επιδιώκουν κοινωφελείς ή

άλλους δημόσιου ενδιαφέροντος σκοπούς γενικής ή τοπικής εμβέλειας

Λοιποί σταθμοί

Ρόδος (Σύμπλεγμα)

1000

500

100

Κως (Σύμπλεγμα)

300

100

50

Λέσβος (Σύμπλεγμα)

300

100

50

Θήρα (Σύμπλεγμα)

200

100

50

Χίος (Σύμπλεγμα)

200

100

50

Σάμος (Σύμπλεγμα)

200

100

50

Λοιπά Συστήματα

100

100

20

Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ)

Επίπεδο τάσης

Τυπο- ποιημένο μέγεθος παροχής

Συμφωνη- μένη Ισχύς (Σ.Ι.)

παροχής (kVA)

Μέγιστη επιτρεπτή ισχύς φωτοβολταϊκού σταθμού (kWp)

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα

ΝΠΙΔ ή ΝΠΔΔ, κοινωφελούς ή άλλου δημοσίου

συμφέροντος σκοπού

Ρόδος

Κως, Λέσβος, Θήρα, Χίος,

Σάμος

Λοιπά ΜΔΝ

Ρόδος

Λοιπά ΜΔΝ

Χαμηλή Τάση

03

8

5

5

5

5

5

05

12

5

5

5

5

5

1

15

15

15

15

15

15

2

25

25

25

20

25

25

3

35

35

35

20

35

35

4

55

55

50

20

55

55

5

85

85

50

20

85

85

6

135

100

50

20

135

100

7

250

100

50

20

250

100

Μέση Τάση

100

50

20

100% της

Συμφωνημένης Ισχύος

και μέχρι 500 kWp (οι Ε.ΚΟΙΝ

στη Ρόδο μπορούν να

εγκαταστήσουν ως 1000 kWp)

100

Επισημαίνεται ότι η ισχύς των σταθμών παραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό προσμετράται στο εκάστοτε περιθώριο ισχύος κάθε ηλεκτρικού συστήματος ΜΔΝ. Τα περιθώρια ισχύος ανά τεχνολογία και ανά ηλεκτρικό σύστημα επανακαθορίστηκαν με την Απόφαση ΡΑΕ 616/2016. Με την ίδια Απόφαση προβλέπεται ότι τα περιθώρια για φωτοβολταϊκούς σταθμούς διατίθενται αποκλειστικά για σταθμούς του Ειδικού Προγράμματος Στεγών και για σταθμούς με ενεργειακό ή εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό (αυτοπαραγωγών ή Ε.Κοιν.).

Για τους σταθμούς στη Ρόδο με εγκατεστημένη ισχύ άνω των 100 kW και στα υπόλοιπα ΜΔΝ με ισχύ άνω των 50 kW, εφαρμόζονται οι κανόνες ένταξης και λειτουργίας που προβλέπονται στον Κώδικα ΜΔΝ (άρθρο 206), συνεπώς ο Διαχειριστής δύναται να επιβάλλει τον περιορισμό της ενεργού ισχύος εξόδου των σταθμών αυτών ή και τη διακοπή λειτουργίας τους. Για το σκοπό αυτόοι εν λόγω σταθμοί παραγωγής θα πρέπει να διαθέτουν εξοπλισμό τηλεπίβλεψης και τηλελέγχου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διαχειριστή ΜΔΝ.