Τι ισχύει για τις “ρυθμιζόμενες” χρεώσεις;

Στην περίπτωση του ενεργειακού συμψηφισμού, οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις υπολογίζονται βάσει των μετρητικών δεδομένων κατά την αντίστοιχη περίοδο καταμέτρησης ως εξής:

  • Οι χρεώσεις για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) υπολογίζονται σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό κατανάλωσης επί της κατανάλωσης της εγκατάστασης του αυτοπαραγωγού για την αντίστοιχη περίοδο καταμέτρησης, ήτοι, επί του αθροίσματος της απορροφηθείσας από το Δίκτυο και της παραχθείσας από το φωτοβολταϊκό σταθμό ενέργειας, από το οποίο αφαιρείται η εγχυθείσα στο Δίκτυο ενέργεια. Στην περίπτωση τιμολογίου με διαφορετικές χρονικές ζώνες χρέωσης, το σύνολο της παραχθείσας και εγχυθείσας ενέργειας θα χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των ΥΚΩ που αντιστοιχούν μόνο στην κατανάλωση της ζώνης κανονικής χρέωσης (ημερήσιας κατανάλωσης).

  • Οι υπόλοιπες, πλην ΥΚΩ, ρυθμιζόμενες χρεώσεις (ΕΤΜΕΑΡ, Χρέωση Χρήσης Συστήματος, Χρέωση Χρήσης Δικτύου, και λοιπές ρυθμιζόμενες χρεώσεις) υπολογίζονται σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό κατανάλωσης επί της απορροφηθείσας από το Δίκτυο ενέργειας.

Στην περίπτωση του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις υπολογίζονται βάσει των μετρητικών δεδομένων κατά την αντίστοιχη περίοδο καταμέτρησης ως εξής:

α. Για τις καταναλώσεις που υπεισέρχονται στον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό και δεν συνδέονται ηλεκτρικά με την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού σταθμού, οι χρεώσεις για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ), το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), τη Χρέωση Χρήσης Συστήματος, τη Χρέωση Χρήσης Δικτύου και τις λοιπές ρυθμιζόμενες χρεώσεις υπολογίζονται σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό κατανάλωσης επί της απορροφηθείσας από το Δίκτυο ενέργειας.

β. Για την κατανάλωση που υπεισέρχεται στον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό και συνδέεται ηλεκτρικά με την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού σταθμού, καθώς επίσης και για την ιδιοκατανάλωση του σταθμού, εφαρμόζεται ίδια διαδικασία με αυτή που ισχύει για τον συνήθη ενεργειακό συμψηφισμό.

Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, οι χρεώσεις για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, το Ειδικό Τέλος 5‰ του Ν.2093/1992 και τον ΦΠΑ υπολογίζονται όπως κάθε φορά ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις.

Η ακριβής τιμή συμψηφισμού εξαρτάται, εκτός από την κατηγορία τιμολογίου που υπάγεται κανείς, και από το προφίλ της κατανάλωσης που έχει (βλέπε παρακάτω διάγραμμα). Αν, για παράδειγμα, κάποιες χρήσεις (π.χ. πλυντήριο, μαγείρεμα) γίνονται τις ώρες ηλιοφάνειας και η ζήτηση καλύπτεται απ’ ευθείας από το φωτοβολταϊκό και όχι με απορρόφηση ενέργειας από το δίκτυο, η τιμή συμψηφισμού μεγαλώνει.


Τυπικό ημερήσιο προφίλ κατανάλωσης
για διάφορες κατηγορίες οικιακών καταναλωτών

Στους παρακάτω πίνακες φαίνεται ένα παράδειγμα υπολογισμού της τιμής συμψηφισμού για ένα οικιακό καταναλωτή με βάση τα τιμολόγια της ΔΕΗ (Σεπτέμβριος 2021).

Η έκπτωση 5% αφορά στις Χρεώσεις Προμήθειας του εκκαθαριστικού λογαριασμού που έχει εξοφληθεί εμπρόθεσμα, δηλαδή:

  • για τους πελάτες με τιμολόγιο Γ1, Γ1Ν, ΔΕΗ myHome Enter, ΔΕΗ myHome Enter+: το 5% του ποσού του παγίου και της αξίας ενέργειας, μετά την αφαίρεση προωθητικών ή άλλων εκπτώσεων πχ Έκπτωση Ενέργειας

  • για τους πελάτες με τιμολόγιο Γ21, Γ22 και Γ23: το 5% του ποσού του παγίου, της αξίας ενέργειας και της αξίας της ισχύος (όπου υπολογίζεται), μετά την αφαίρεση προωθητικών ή άλλων εκπτώσεων πχ Έκπτωση Ενέργειας

  • για τους πελάτες με τιμολόγιο ΒΓ, ΒΧ και ΒΥ: το 5% του ποσού της αξίας ενέργειας και της αξίας ισχύος.

Δεν περιλαμβάνονται οι πελάτες που απολαμβάνουν ήδη τιμολογιακών προνομίων, όπως πελάτες ενταγμένοι στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, Τιμολόγιο Υπηρεσιών Αλληλεγγύης, Αγροτικό Τιμολόγιο και οι Αυτοπαραγωγοί με Ενεργειακό Συμψηφισμό (net metering).

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται ένα παράδειγμα υπολογισμού της τιμής συμψηφισμού για ένα εμπορικό καταναλωτή με βάση τα ισχύοντα τιμολόγια της ΔΕΗ (Σεπτέμβριος 2021).

Στη συνέχεια, δίνουμε ένα παράδειγμα οικιακού αυτοπαραγωγού με ή χωρίς αποθήκευση.

Υποθέσεις

Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας: 6.000 kWh Φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 4 kWp

Χωρητικότητα μπαταρίας: 6 kWh

Ετήσια ενεργειακή απόδοση: 1.400 kWh/kWp Προφίλ κατανάλωσης: τυπικό οικιακό

 

Χωρίς αποθήκευση

Με αποθήκευση

Τιμή αγοράς από το δίκτυο

23,33

λεπτά/kWh

23,33

λεπτά/kWh

Τιμή συμψηφισμού

18,24

λεπτά/kWh

19,73

λεπτά/kWh

Όφελος

1.021,3

€/έτος

1.104,8

€/έτος

Ποσοστό ιδιοκατανάλωσης

34,2%

 

64,6%

 

Βαθμός αυτάρκειας

32,0%

 

60,3%