Με ποιο τρόπο πιστοποιείται η μη έγχυση ενέργειας της εγκατάστασης στο Δίκτυο;

Ο αυτοπαραγωγός που προτίθεται να υλοποιήσει το παραπάνω σχήμα, επιπρόσθετα των υπόλοιπων στοιχείων και δικαιολογητικών, υποχρεούται να καταθέσει στον ΔΕΔΔΗΕ Τεχνική Περιγραφή με την οποία προκύπτει η συμμόρφωση με την υποχρέωση μη έγχυσης, συνοδευόμενη από ηλεκτρολογικό σχέδιο και τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή για το σταθμό παραγωγής και τον “αισθητήρα κατεύθυνσης”. Στην προσφορά σύνδεσης και στη Σύμβαση Σύνδεσης, τίθεται ειδικός όρος για υποχρέωση μη έγχυσης ενέργειας προς το Δίκτυο. Επιπλέον ο αυτοπαραγωγός δεσμεύεται με Υπεύθυνη Δήλωση του N.1599/86 ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της εγκατάστασης δε θα τροποποιηθούν οι ρυθμίσεις του συστήματος διαχείρισης του σταθμού παραγωγής.

Ο ΔΕΔΔΗΕ κατά τη θέση σε λειτουργία του σταθμού παραγωγής, δύναται να πραγματοποιεί κατάλληλες δοκιμές με τις οποίες ελέγχεται η απαίτηση για μη έγχυση, ενώ κατά τη λειτουργία, παρακολουθεί τα μετρητικά δεδομένα της παροχής προκειμένου να εντοπίσει τυχόν παραβίαση της απαίτησης. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι παραβιάζεται η ανωτέρω απαίτηση, ο ΔΕΔΔΗΕ δύναται να απενεργοποιήσει τη σύνδεση του αυτοπαραγωγού με το Δίκτυο.