Πού και από ποιον εγκαθίστανται οι μετρητές και ποια τα όρια διαχωρισμού ιδιοκτησίας και ευθύνης μεταξύ Δικτύου και αυτοπαραγωγού;

Στο σχήμα 2 φαίνονται οι δύο μετρητές καθώς και τα όρια διαχωρισμού ιδιοκτησίας και ευθύνης μεταξύ Δικτύου και αυτοπαραγωγού για εγκαταστάσεις που συνδέονται στο επίπεδο ΧΤ και ΜΤ του Δικτύου. Ειδικότερα:

    • Ο Μετρητής 2 εγκαθίσταται στη θέση του υφιστάμενου μετρητή της εγκατάστασης κατανάλωσης (εφόσον ο τελευταίος δεν έχει τη δυνατότητα διπλής κατεύθυνσης – καταγραφής) από το ΔΕΔΔΗΕ και ανήκει στα πάγια του Δικτύου.

    • Ο Μετρητής 1 εγκαθίσταται από τον αυτοπαραγωγό, ο οποίος και τον προμηθεύεται με δαπάνες του, με βάση τις υποδείξεις του ΔΕΔΔΗΕ αναφορικά με τους αποδεκτούς τύπους, ενώ πιστοποιείται προ της τοποθέτησής του στα εργαστήρια του ΔΕΔΔΗΕ. Κατά την ενεργοποίηση της σύνδεσης το προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ ελέγχει και ρυθμίζει και τους δύο μετρητές και προβαίνει στη σφράγισή τους. Ο Μετρητής 1 αποτελεί μέρος της εσωτερικής εγκατάστασης και πάγιο του αυτοπαραγωγού.

Στις περιπτώσεις που ο σταθμός παραγωγής συνδέεται στην ηλεκτρική εγκατάσταση μέσω νέου Μ/Σ, ο Μετρητής 1 δύναται να εγκαθίσταται εναλλακτικά και στην πλευρά ΜΤ του Μ/Σ, μέσω κατάλληλων μετασχηματιστών τάσης και έντασης. Ειδικά στις περιπτώσεις που το πρωτεύον του νέου ιδιαίτερου Μ/Σ ανύψωσης έχει τάση διαφορετική από 400V, η μέτρηση της παραγόμενης ενέργειας θα πρέπει να διενεργείται με μετρητική διάταξη στη ΜΤ.