Σε περίπτωση ακύρωσης της αίτησης επιχορήγησης υπάρχει δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης; Αν ναι, υπάρχει περιορισμός στον αριθμό ακυρώσεων των αιτήσεων επιχορήγησης;

Σε περίπτωση απόρριψης ή ακύρωσης/ανάκλησης της υποβληθείσας αίτησης από τον ίδιο τον αιτούμενο της αίτησης, επιτρέπεται η υποβολή νέας αίτησης, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι στην εν λόγω κατηγορία.

Σημείωση: Δεν επιτρέπεται η ακύρωση/ανάκληση υποβληθείσας αίτησης από τον ίδιο αιτούμενο πάνω από δύο (2) φορές. Οι αιτούμενοι υποχρεούνται να βεβαιώνουν και να διασφαλίζουν την ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλουν.