Ποιοι είναι οι βασικοί όροι και προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούνται για την υποβολή της αίτησης επιχορήγησης;

  1. Προκειμένου ένας αιτούμενος να συμμετέχει στο Πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη», ανεξαρτήτως της Κατηγορίας στην οποία υπάγεται, θα πρέπει:

   • να διαθέτει υποχρεωτικά Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, και έγκυρους κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, μέσω των οποίων θα πραγματοποιηθεί η ταυτοποίησή του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα pvstegi.gov.gr.

   • να έχει συνάψει σχετική Σύμβαση Σύνδεσης με τον ΔΕΔΔΗΕ πριν από την υποβολή της αίτησης επιχορήγησης.

   • να μην έχει συνδεθεί – ενεργοποιηθεί ο φωτοβολταϊκός σταθμός, πριν την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

  2. Απαραίτητη προϋπόθεση και όρος για την ένταξη του φωτοβολταϊκού σταθμού και του συστήματος αποθήκευσης (εφόσον υφίσταται) στο εν λόγω Πρόγραμμα είναι η μη ύπαρξη δημόσιας ενίσχυσης για το ίδιο σύστημα (φωτοβολταϊκό σταθμό με ή χωρίς σύστημα αποθήκευσης) από οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα χρηματοδότησης το οποίο χρησιμοποιεί εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους.

  3. Αναλόγως της Κατηγορίας της οποίας υπάγεται ο αιτούμενος θα πρέπει να πληροί επίσης και τα κάτωθι:

   • Στην περίπτωση των φυσικών προσώπων (νοικοκυριά) για τις Κατηγορίες Β και Γ (εξαιρείται η Κατηγορία Α) θα πρέπει το φυσικό πρόσωπο να έχει υποβάλει κατά το φορολογικό έτος 2021 δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1), είτε ως ΥΠΟΧΡΕΟΣ ατομικής ή κοινής δήλωσης, είτε εμμέσως ως «ΣΥΖΥΓΟΣ/ΜΣΣ » σε περίπτωση κοινής δήλωσης, η οποία θα πρέπει να έχει εκκαθαριστεί.

   • Στην περίπτωση των αγροτών και συγκεκριμένα της Κατηγορίας Δ, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η εγγραφή του αιτούμενου στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.