Είναι υποχρεωτικό ο Φωτοβολταϊκός σταθμός να συνδυάζεται με σύστημα αποθήκευσης (μπαταρία);

Σύμφωνα με το Οδηγό του Προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη»:

  1. Για τις κατηγορίες Α, Β και Γ, ο φωτοβολταϊκός σταθμός απαραίτητα θα πρέπει να συνδυάζεται με σύστημα αποθήκευσης (μπαταρία). Αναφορικά με τους αιτούμενους της Κατηγορίας Δ (Αγρότες) μπορεί να επιλεχθεί αν ο φωτοβολταϊκός σταθμός θα συνδυάζεται με σύστημα αποθήκευσης ή όχι.

  2. Σε περίπτωση Σύμβασης Σύνδεσης για φωτοβολταϊκό σταθμό χωρίς την ύπαρξη μπαταρίας, για να υποβληθεί αίτηση στο Πρόγραμμα για τις Κατηγορίες Α, Β και Γ θα πρέπει προηγουμένως η Σύμβαση Σύνδεσης να τροποποιηθεί σχετικώς για να συμπεριληφθεί το απαιτούμενο σύστημα αποθήκευσης.