Σε περίπτωση συμμετοχής του αιτούμενοι σε αντίστοιχο πρόγραμμα χρηματοδότησης υπάρχει δυνατότητα ένταξης στο Πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη»;

Προϋπόθεση και όρος για την ένταξη του φωτοβολταϊκού σταθμού και του συστήματος αποθήκευσης (εφόσον υφίσταται) στο Πρόγραμμα, είναι η μη ύπαρξη δημόσιας ενίσχυσης για το ίδιο σύστημα (φωτοβολταϊκό σταθμό με ή χωρίς σύστημα αποθήκευσης) από οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα χρηματοδότησης.