Ποια είναι η διαδικασία έγκρισης/ απόρριψης της αίτησης επιχορήγησης;

Μετά την επιτυχή υποβολή μιας αίτησης, και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας θα ελέγχεται αυτόματα η ύπαρξη περιθωρίου για επιχορήγηση της υποβληθείσας αίτησης του χρήστη. Ο έλεγχος θα γίνεται βάσει της κατηγορίας της αίτησης (Α,Β,Γ,Δ) και του ποσού επιχορήγησης που αντιστοιχεί στην αίτηση του χρήστη. Σε περίπτωση διαθεσιμότητας κεφαλαίου, η αίτηση θα εγκρίνεται και το κεφάλαιο θα δεσμεύεται ενώ σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθεσιμότητα, η αίτηση θα απορρίπτεται. Ο χρήστης θα ενημερώνεται για την έγκριση ή την απόρριψη της αίτησής του κατά την υποβολή της αίτησης.

Σημείωση: Δεν επιτρέπεται η ακύρωση αίτησης από τον ίδιο αιτούμενο πάνω από δύο (2) φορές. Οι αιτούμενοι υποχρεούνται να βεβαιώνουν και να διασφαλίζουν την ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλουν.