Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται για την πληρωμή του τέλους σύνδεσης (παράβολο);

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υ.Α. υπ’ αριθ. ΥΠΕN/ΔΑΠΕΕK/18393/686 (ΦΕK Β ́ 923/22.02.2023), για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης σύνδεσης για φωτοβολταϊκό σταθμό από Αυτοπαραγωγό με εφαρμογή Ενεργειακού Συμψηφισμού εγκατεστημένης ισχύος έως 10,8 kW και μέγιστης ισχύος παραγωγής έως 10 kW, απαιτείται η πληρωμή τέλους σύνδεσης υπέρ ΔΕΔΔΗΕ ύψους τριακοσίων εβδομήντα ευρώ (370 €) πλέον τον αναλογούντα ΦΠΑ 24 %.

Ο αιτών φορέας, με βάση τη θέση εγκατάστασης του σταθμού, οφείλει να καταβάλει το συνολικό ποσό των τετρακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτών (458,80 €) του ως άνω τέλους σύνδεσης σε έναν από τους ακόλουθους τραπεζικούς λογαριασμούς των αρμόδιων Διευθύνσεων Περιφερειών του ΔΕΔΔΗΕ που τηρεί στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:

 

Σημείωση: Στο αποδεικτικό πληρωμής που θα επισυνάπτεται από το χρήστη, θα πρέπει να αναφέρεται η Επωνυμία και το ΑΦΜ του αιτούντος φορέα, ενώ στην Αιτιολογία Κατάθεσης θα πρέπει να αναγράφεται συνοπτικά η τεχνολογία και το τοπωνύμιο της θέσης εγκατάστασης του σταθμού (π.χ. ΦΒ Αλεποχώρι Αγροτ 525).