Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται για τη τροποποίηση της αίτηση σύνδεσης;

Η τροποποίηση (π.χ. μεταβολή ισχύος, προσθήκη συστήματος αποθήκευσης, μεταβολή στοιχείων αίτησης, αίτηση ενεργοποίησης, κτλ.) των υποβληθεισών αιτήσεων σύνδεσης στην ηπειρωτική χώρα και τα διασυνδεδεμένα με αυτή νησιά, πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας “Αιτήσεις Σύνδεσης Παραγωγών για σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ” του ΔΕΔΔΗΕ (ape.deddie.gr). Για τη σύνδεση στην εν λόγω εφαρμογή, πραγματοποιείται είσοδος στην εφαρμογή “ape.deddie.gr” κι έπειτα εισαγωγή των στοιχείων του λογαριασμού TAXISNet του αιτούντα.

Σε περιπτώσεις τροποποίησης των υποβληθεισών αιτήσεων σύνδεσης για μη διασυνδεδεμένα νησιά (ΜΔΝ) για σταθμούς ΑΠΕ και ΣΥΘΗΑ, ο χρήστης μπορεί να πραγματοποιήσει αποστολή σχετικού αιτήματος μέσω email, σύμφωνα με την Ανακοίνωση ΔΕΔΔΗΕ. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ μπορείτε να βρείτε, εδώ.