Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται για την ακύρωση της αίτησης σύνδεσης;

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο χρήστης για την ακύρωση της αίτησης σύνδεσης, επισημαίνονται ως ακολούθως:

Βήμα 1: Επιτυχή σύνδεση στην Πλατφόρμα και επιλογή από το χρήστη του πεδίου “Λίστα Αιτήσεων”.

Βήμα 2: Αναζήτηση της υποβληθείσας αίτησης.

Βήμα 3Επιλογή της προεπισκόπησης των στοιχείων της αίτησης από το πεδίο “Ενέργειες”.

Βήμα 4Επιλογή του πλαισίου “Ακύρωση Αίτησης” στην καρτέλα “Επισκόπηση & Υποβολή”

Σημείωση: Δεν δύναται η δυνατότητα ακύρωσης μιας εγκριθείσας αίτησης. Για να ακυρωθεί μια αίτηση θα πρέπει να βρίσκεται σε κατάσταση “Έλεγχος Περιθωρίου”.