Ποιοι αιτούμενοι δεν μπορούν να συμμετέχουν στο εν λόγω Πρόγραμμα;

Δεν δύναται να υποβάλλουν αίτηση για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα, οι αιτούμενοι που ανήκουν τουλάχιστον σε μία από τις κάτωθι περιπτώσεις:

  1. Οι αιτούμενοι που είχαν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος κατά το έτος αναφοράς (2021) ως κάτοικοι εξωτερικού,

  2. Οι αιτούμενοι οι οποίοι κατά το έτος αναφοράς (2021) υπέβαλαν κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος (συγκεκριμένα ως Υπόχρεος και Σύζυγος/ΜΣΣ), εφόσον το έτερο μέλος ή εξαρτώμενο τέκνο της δήλωσης ήταν κατά το ως άνω έτος αναφοράς (2021) κάτοικος εξωτερικού,

  3. Οι αιτούμενοι που είναι εξαρτώμενα μέλη που δεν υποβάλουν αυτοτελώς δήλωση (δηλ. δεν είναι υπόχρεοι σε δική τους ατομική δήλωση).