Ποια είναι τα επίσημα κανάλια δημοσιότητας και ενημέρωσης του εν λόγω Προγράμματος;

Ο ΔΕΔΔΗΕ οφείλει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες δημοσιότητας σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και να τηρεί τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 241/2021 και του άρθρου 6 της υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β’ 4498). Η πρόσκληση του Προγράμματος καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη συμμετοχή σε αυτό αναρτώνται στην επίσημη διαδικτυακή πύλη του Προγράμματος (https://pvstegi.gov.gr/).

Πληροφορίες επιπλέον οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρίσκουν εκτός από την επίσημη διαδικτυακή πύλη του Προγράμματος: