Υπάρχει δυνατότητα ο αιτούμενος να υποβάλλει ένσταση σε περίπτωση ανάκλησης έγκρισης χρηματοδότησης και ανάκτησης του ποσού επιχορήγησης;

Οι αιτούμενοι (κατά περίπτωση) δύναται να υποβάλλουν ένσταση σε περίπτωση ανάκλησης της έγκρισης χρηματοδότησης, ως ακολούθως:

    • Στις περιπτώσεις όπου η απόφαση ανάκλησης της έγκρισης χρηματοδότησης δεν συνοδεύεται με δημοσιονομική διόρθωση, η ένσταση μπορεί να υποβληθεί προς τον ΔΕΔΔΗΕ εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της ανάκλησης. Στη συνέχεια, η ένσταση εξετάζεται από τον ΔΕΔΔΗΕ, τόσο ως προς τη νομιμότητα της πράξης όσο και ως προς τις αιτιάσεις και την σχετική τεκμηρίωση που τη συνοδεύει, εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της ένστασης.

    • Στις περιπτώσεις όπου η απόφαση ανάκλησης της έγκρισης χρηματοδότησης συνοδεύεται με δημοσιονομική διόρθωση και υποχρέωση επιστροφής επιχορήγησης από τον αιτούμενο, η ένσταση μπορεί να υποβληθεί εγγράφως προς τον ΔΕΔΔΗΕ, στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσης απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Υποδιεύθυνση 2 Τομέα Ενέργειας, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της ανάκλησης. Στη συνέχεια, η ένσταση εξετάζεται από τον ΔΕΔΔΗΕ τόσο ως προς τη νομιμότητα της πράξης, όσο και ως προς τις αιτιάσεις και την σχετική τεκμηρίωση που τη συνοδεύει. Η απόφαση επί της ένστασης εκδίδεται από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Υποδιεύθυνση 2 Τομέα Ενέργειας εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της ένστασης.