Θα πρέπει να δηλώνεται η προέλευση της χρηματοδοτικής στήριξης από τον αιτούμενο;

Οι αιτούμενοι υποχρεούνται να μνημονεύσουν ρητά την προέλευση των κονδυλίων και να εξασφαλίσουν την προβολή της με την εμφάνιση του εμβλήματος της Ένωσης και σχετικής δήλωσης χρηματοδότησης με την ένδειξη

«Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU». Στην περίπτωση που ο αιτούμενος είναι φυσικό πρόσωπο και δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα δεν ισχύουν οι υποχρεώσεις περί προβολής και ενημέρωσης αναφορικά με την χρηματοδοτική στήριξη και την προέλευση των κονδυλίων.

Η προβολή και ενημέρωση αναφορικά με τη χρηματοδοτική στήριξη μπορεί να πραγματοποιείται:

  1. μέσω του διαδικτυακού τόπου (εφόσον υπάρχει) του αιτούμενου, με την τοποθέτηση σε θέση ορατή κατά την είσοδο σε αυτόν, του ως άνω εμβλήματος με την αντίστοιχη ένδειξη,

  2. με τοποθέτηση σε εμφανές σημείο του φωτοβολταϊκού σταθμού και του σταθμού αποθήκευσης (εφόσον υφίσταται) αυτοκόλλητου (σε ελάχιστο μέγεθος Α4) αναφορικά με τη συνδρομή του Ταμείου Ανάκαμψης στην υλοποίηση του έργου.

    Οι όροι δημοσιότητας καθώς και τα λογότυπα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://greece20.gov.gr.

    Για την πιστοποίηση της τήρησης των ως άνω υποχρεώσεων των αιτούμενων, πραγματοποιείται είτε δειγματοληπτική επιτόπια επαλήθευση, είτε διοικητικός έλεγχος βάσει των υποβληθέντων δικαιολογητικών από τον αιτούμενο. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται οι ως άνω υποχρεώσεις, εφαρμόζονται κυρώσεις κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18 του Οδηγού Προγράμματος.