Σε περίπτωση που τα πάγια στοιχεία (φωτοβολταϊκός σταθμός, σύστημα αποθήκευσης) που αποκτήθηκαν στα πλαίσια του Προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» χρειάζονται αντικατάσταση ή τροποποίηση τι διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί;

Σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος, τροποποιήσεις των παγίων στοιχείων δύναται να πραγματοποιούνται μόνο σε περίπτωση που δεν επηρεάζουν τη φύση της επένδυσης και δεν παραβιάζουν τους όρους υλοποίησης της επένδυσης καθώς και τους όρους της Σύμβασης Σύνδεσης.

Ειδικότερα, σημειώνεται ότι:

  1. Δεν επιτρέπεται η οιαδήποτε μεταβίβαση από τους αιτούμενους των παγίων στοιχείων του συστήματος που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος της υποχρέωσης. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση της πώλησης ή μεταβίβασης των παγίων στοιχείων εφόσον αυτά αντικατασταθούν από άλλα πάγια στοιχεία υπό την κυριότητα του αιτούμενου, τα οποία είναι ανάλογης αξίας και τα οποία εξυπηρετούν τον λειτουργικό σκοπό της αρχικής επένδυσης.

    Οι δικαιούχοι οι οποίοι προτίθενται να προβούν σε τροποποιήσεις έχουν την υποχρέωση γνωστοποίησης της αντικατάστασης του εξοπλισμού εντός διαστήματος τριών μηνών στον ΔΕΔΔΗΕ.

  2. Δεν επιτρέπεται η εκμίσθωση από τον αιτούμενο μέρους ή του συνόλου της ενισχυθείσας εγκατάστασης Φ/Β συστήματος αποθήκευσης (εφόσον υφίσταται), χωρίς πρότερη ενημέρωση και έγκριση του ΔΕΔΔΗΕ. Ο ΔΕΔΔΗΕ δύναται να εγκρίνει την εκμίσθωση μόνον εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται ο λειτουργικός σκοπός της επένδυσης και ο εκμισθωτής διατηρεί την ευθύνη για την τήρηση των όρων ένταξης στο Πρόγραμμα. Οι δεσμεύσεις αυτές, θα πρέπει κατόπιν να περιλαμβάνονται και στο μισθωτήριο συμβόλαιο. Σε κάθε μία από τις ως άνω περιπτώσεις πώλησης, μεταβίβασης ή εκμίσθωσης όπου επιτρέπονται, θα πρέπει να τηρούνται οι όροι της ήδη συναφθείσας Σύμβασης Σύνδεσης και οι προβλέψεις σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο περί τροποποίησης αυτής.