Ποιες οι υποχρεώσεις του αιτούμενου στο εν λόγω Πρόγραμμα;

Ο αιτούμενος ο οποίος θα υπαχθεί στο παρόν Πρόγραμμα υποχρεούται να:

  1. τηρεί τους όρους του παρόντος Προγράμματος, της σύμβασης σύνδεσης καθώς και τις διατάξεις του εθνικού και ενωσιακού δικαίου.

  2. παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία καταστεί αναγκαία σχετικά με την πράξη προς τον ΔΕΔΔΗΕ με την παροχή συγκεκριμένων στοιχείων.

  3. δεχθεί προγραμματισμένους επιτόπιους ελέγχους από τον φορέα διαχείρισης και υλοποίησης του Προγράμματος καθώς και άλλα αρμόδια εθνικά ή ενωσιακά ελεγκτικά όργανα, μετά από πρότερη συνεννόηση, διευκολύνοντας το έργο τους και παρέχοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά στην εκτέλεση του έργου, εφόσον ζητηθεί.

  4. διατηρήσει τον εξοπλισμό που έχει επιχορηγηθεί για τουλάχιστον πέντε (5) έτη μετά την ημερομηνία καταβολής της επιχορήγησης.

  5. τηρεί και να ενημερώνει το φάκελο του έργου με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην ανάπτυξη και κατασκευή του φωτοβολταϊκού σταθμού και του συστήματος αποθήκευσης (εφόσον υφίσταται) και στις λοιπές δαπάνες έως την ολοκλήρωση και την αποπληρωμή τους. Όλα τα πρωτότυπα παραστατικά στοιχεία των δαπανών του έργου τηρούνται από τον αιτούμενο καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, αλλά και στη συνέχεια για πέντε (5) έτη μετά την ημερομηνία καταβολής της επιχορήγησης.

    Ειδικότερα, τα αρχεία που αφορούν καθεστώς ενισχύσεων ήσσονος σημασίας πρέπει να διατηρούνται επί 10 οικονομικά έτη από την ημερομηνία χορήγησης της τελευταίας μεμονωμένης ενίσχυσης δυνάμει του καθεστώτος, σύμφωνα με παρ. 4 του άρθρου 6 των Κανονισμών (ΕΕ) 1407/2013 και 1408/2013 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2013.

  6. Επισημαίνεται ότι ο αιτούμενος θα πρέπει να έχει διασφαλίσει την ορθή και κατά το νόμο εναλλακτική διαχείριση (επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση) των Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 30 του ν. 4819/2021 (Α’ 129) και υπό στοιχεία 36259/1757/Ε103/2010 (Β΄1312) κοινής υπουργικής απόφασης.

  7. Τροποποιήσεις των παγίων στοιχείων δύναται να πραγματοποιούνται μόνο σε περίπτωση που δεν επηρεάζουν τη φύση της επένδυσης και δεν παραβιάζουν τους όρους υλοποίησης της επένδυσης καθώς και τους όρους της Σύμβασης Σύνδεσης.

  8. Ο ωφελούμενος θα πρέπει να διασφαλίζει την τήρηση χωριστών τραπεζικών λογαριασμών για τη μη διεπιδότηση των τομέων που δεν είναι επιλέξιμοι με βάση τον ΕΚ 1408/2013 – σε περίπτωση μικτής δραστηριότητας.