Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται για την καταβολή της χρηματοδότησης στα πλαίσια του εν λόγω Προγράμματος;

Η διαδικασία πιστοποίησης του ποσού επιχορήγησης διενεργείται από τον ΔΕΔΔΗΕ προκειμένου να ελεγχθεί η πληρότητα και η ορθότητα των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί με την αίτηση επιχορήγησης καθώς και των παραστατικών που έχουν προσκομιστεί από τον αιτούμενο. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο αναγνωριστούν πιθανές ελλείψεις δικαιολογητικών από τους αιτούμενους, πραγματοποιείται επικοινωνία με τον αιτούμενο για την συμπλήρωση των αναγνωρισμένων ελλείψεων και την παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας αναγκαίας για την πιστοποίηση του ποσού επιχορήγησης και την έκδοση του Εντύπου Καταβολής Επιχορήγησης.

Η καταβολή του ποσού επιχορήγησης πραγματοποιείται:

    • στον αιτούμενο, σε περίπτωση όπου έχει εξοφλήσει την δαπάνη ή/και

    • στους αναδόχους/προμηθευτές, σε περίπτωση παραστατικού επί πιστώσει.

      Ο αιτούμενος ενημερώνεται από το ΔΕΔΔΗΕ μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ώστε να δηλώσει ηλεκτρονικά τον αριθμό λογαριασμού του ή του αναδόχου/προμηθευτή όπου επιθυμεί να καταβληθεί η επιχορήγηση ενώ πραγματοποιείται επικοινωνία με τον αιτούμενο προκειμένου να υποβληθεί εξουσιοδότηση ώστε να καταστεί δυνατή η καταβολή της επιχορήγησης προς τους αναδόχους/προμηθευτές.