Ποιες είναι οι κατηγορίες των αιτούμενων που ορίζει το Πρόγραμμα;

Δικαίωμα συμμετοχής στο εν λόγω Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα (νοικοκυριά) και αγρότες (επαγγελματίες αγρότες ή αγρότες ειδικού καθεστώτος) που κατά τη χρονική στιγμή της αίτησης στο Πρόγραμμα έχουν συνάψει σχετική Σύμβαση Σύνδεσης για το Φωτοβολταϊκό σταθμό και το σύστημα αποθήκευσης (εφόσον υφίσταται) με τον ΔΕΔΔΗΕ. Οι κατηγορίες των αιτούμενων στο Πρόγραμμα καθώς και η κατανομή της Δημόσιας Δαπάνης (238.000.000 €) παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:

Κατηγορία

Ωφελούμενοι

Δράση

Προϋπολογισμός

Α

Οικιακές εγκαταστάσεις (Ευάλωτα Νοικοκυριά1)

Εγκατάσταση ΦΒ σταθμού με σύστημα αποθήκευσης

45.000.000€

Β

Οικιακές εγκαταστάσεις (Ατομικό Εισόδημα <=20.000€

ή Οικογενειακό Εισόδημα <=40.000€)

Εγκατάσταση ΦΒ σταθμού με σύστημα αποθήκευσης

100.000.000€

Γ

Οικιακές εγκαταστάσεις

(Ατομικό Εισόδημα > 20.000€ ή Οικογενειακό Εισόδημα > 40.000€)

Εγκατάσταση ΦΒ σταθμού με σύστημα αποθήκευσης

63.000.000€

Δ

Αγρότες2

Εγκατάσταση ΦΒ σταθμού με ή χωρίς σύστημα αποθήκευσης

30.000.000€

Για τις κατηγορίες Α, Β και Γ (φυσικά πρόσωπα), ο φωτοβολταϊκός σταθμός απαραίτητα θα πρέπει να συνδυάζεται με σύστημα αποθήκευσης, ενώ οι αιτούμενοι της Κατηγορίας Δ (αγρότες ή αγρότες ειδικού καθεστώτος) μπορούν να επιλέξουν αν ο φωτοβολταϊκός σταθμός θα συνδυάζεται με σύστημα αποθήκευσης ή όχι.