Ποια τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή της αίτησης επιχορήγησης;

 1. Σύμφωνα με τα οριζόμενα του Οδηγού Προγράμματος και για τη διασφάλιση της επαρκούς διαδρομής ελέγχου και την καταβολή της επιχορήγησης προς τους αιτούμενους, θα πρέπει να προσκομιστούν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (pvstegi.gov.gr) από τον αιτούμενο τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφα των παραστατικών λιανικών συναλλαγών

  2. Πιστοποιητικά CE και τεχνικά φυλλάδια του βασικού εξοπλισμού του συστήματος (φωτοβολταϊκού και μπαταρία). ειδικότερα για την μπαταρία (εφόσον υφίσταται) θα πρέπει ο αιτούμενος επιπλέον να προσκομίζει πιστοποιητικά που θα αποδεικνύουν ότι οι μπαταρίες συμμορφώνονται με τα πρότυπα IEC 62619 ή VDE 2510- 50 ή UN38.3 ή άλλα αντίστοιχα με αυτά.

  3. Φωτοαντίγραφο παραστατικών τραπεζικής συναλλαγής (π.χ. ενδεικτικά καταθετηρίου σε τραπεζικό λογαριασμό των αναδόχων/προμηθευτών, αποδεικτικό εκτελεσμένης ηλεκτρονικής πληρωμής, αποδεικτικό πληρωμής με χρήση χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας), από όπου να προκύπτει η εξόφληση του ποσού που έχει καταβάλλει ο αιτούμενος, εφόσον απαιτήθηκε και η καταβολή ίδιας συμμετοχής λόγω υπέρβασης των ανώτατων ορίων επιχορήγησης του άρθρου 6 ή λόγω μη επιλέξιμων δαπανών.

  4. Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούμενου του έργου ότι ο εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε είναι καινούργιος και αμεταχείριστος και αναλυτικό πίνακα με τα Serial Number των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν.

  5. Αντίγραφο της βεβαίωσης ολοκλήρωσης σύνδεσης με τον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.

   Επισημαίνεται ότι:

   • τα φωτοαντίγραφα των παραστατικών λιανικών συναλλαγών που εκδίδονται θα πρέπει να φέρουν υπογραφή και σφραγίδα,

   • δεν επιτρέπεται η εξόφληση δαπανών με μετρητά.

 2.