Ποια είναι η χρονική διάρκεια που θα είναι σε ισχύ το Πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη»;

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 2η Μαΐου 2023 και οι αιτήσεις επιχορήγησης μπορούν να υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους από την ημέρα έναρξης του Προγράμματος μέχρι τις 30 Ιουνίου 2024 ή μέχρι την κάλυψη όλων των διαθέσιμων πόρων ανά κατηγορία.

Η χρονική προθεσμία υλοποίησης του σταθμού και η δέσμευση του ηλεκτρικού χώρου ορίζεται στη Σύμβαση Σύνδεσης που συνάπτει ο αιτούμενος με το ΔΕΔΔΗΕ και δεν ξεπερνά τους δώδεκα (12) μήνες από την θέση σε ισχύ της Σύμβασης.

Καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου ορίζεται η 30η Ιουνίου 2025, ενώ βάση του Οδηγού Προγράμματος, διευκρινίζεται ότι έως την 30η Ιουνίου του 2024 θα πρέπει να έχει εγκατασταθεί o σταθμός και να είναι πλήρως λειτουργικός.