Ποια είναι η διαδικασία ενημέρωσης του αιτούμενου σε περίπτωση που εγκριθεί/απορριφθεί η αίτηση επιχορήγησης;

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της υποβολής της αίτησης, ο ΔΕΔΔΗΕ διενεργεί αυτοματοποιημένο έλεγχο των δικαιολογητικών που προσκόμισε ο αιτούμενος ως προς την πληρότητά τους και ακολούθως εφόσον πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις συμμετοχής, ενημερώνει τον αιτούμενο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και με κατάλληλο μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εάν είναι ή μη κατ’ αρχήν επιλέξιμος για επιχορήγηση.

Σε περίπτωση που κριθεί καταρχήν επιλέξιμος, δεσμεύεται ταυτόχρονα και το σχετικό ποσό επιχορήγησης, όπως αυτό προκύπτει με βάση την ισχύ του φωτοβολταϊκού σταθμού και τη χωρητικότητα του συστήματος αποθήκευσης (εφόσον υφίσταται), που έχει υποβάλλει ο αιτούμενος σύμφωνα και με τα όρια δαπανών, λαμβάνοντας υπόψη και το ποσοστό προσαύξησης (10%) για τις ειδικές περιπτώσεις (ΑμεΑ, μονογονεϊκή οικογένεια, τρίτεκνη ή πολύτεκνη οικογένεια).

Όσες αιτήσεις υποβληθούν επιτυχώς εντάσσονται στις επιλέξιμες προς επιχορήγηση αιτήσεις της συγκεκριμένης κατηγορίας ενώ επισημαίνεται πως δεν παρέχεται η δυνατότητα αύξησης της εγκεκριμένης επιχορήγησης των υποβληθέντων αιτήσεων ακόμη και αν προσκομιστούν εκ των υστέρων επιπλέον δικαιολογητικά.

Στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο και έγκριση εξαντληθεί η διαθέσιμη δημόσια δαπάνη δεν είναι δυνατή η υποβολή της αίτησης.