Ποια είναι η διαδικασία υποβολής της αίτησης επιχορήγησης και τι δικαιολογητικά απαιτούνται;

 1. Οι υποψήφιοι αιτούμενοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης αποκλειστικά μέσω κατάλληλης ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΔΕΔΔΗΕ μέσω της διαδικτυακής πύλης

  https://pvstegi.gov.gr/. Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται υποχρεωτικά η προηγούμενη αυθεντικοποίηση του αιτούντος με τη χρήση των προσωπικών κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν.4727/2020 (Α’ 184), όπως ισχύει.

  Η αίτηση χρηματοδότησης επέχει τη θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986 (Α΄75) ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία, καθώς και αίτησης και συναίνεσης για την άντληση, διαβίβαση και διασταύρωση στοιχείων του αιτούμενου και των μελών της οικογένειάς του με τα στοιχεία άλλων υπηρεσιών και ηλεκτρονικών μητρώων των φορέων του δημόσιου τομέα. Για το σκοπό αυτό, πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης απαιτείται προηγουμένως η γνωστοποίηση και ρητή αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων από την πλευρά του αιτούμενου.

  Ανεξαρτήτως της κατηγορίας στην οποία υπάγεται ο αιτούμενος, θα πρέπει να συμπληρώσει τα κάτωθι πεδία και να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα όπου αυτά εφαρμόζονται και υφίσταται:

  1. τον 11-ψήφιο αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος με την οποία θα συνδεθεί ο φωτοβολταϊκός σταθμός με σύστημα αποθήκευσης (εφόσον υφίσταται),

  2. την ισχύ του φωτοβολταϊκού σταθμού και του συστήματος αποθήκευσης (εφόσον υφίσταται),

  3. την χωρητικότητα του συστήματος αποθήκευσης (εφόσον υφίσταται σύστημα αποθήκευσης), η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 50kWh,

  4. την κατηγορία στην οποία εμπίπτει και για την οποία επιθυμεί επιχορήγηση, καθώς και αν εμπίπτει σε κατηγορία ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) σε βαθμό τουλάχιστον 67%, ή σε μονογονεϊκή οικογένεια ή σε τρίτεκνη οικογένεια ή σε πολύτεκνη οικογένεια, με την προσκόμιση των κάτωθι:

   • γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας, που εκδίδεται από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας ή έγγραφο κατά περίπτωση από υγειονομική επιτροπή πιστοποίησης/γνωμάτευσης αναπηρίας ή άλλη αρμόδια αρχή, η οποία κατά το νόμο εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητές της, σε περίπτωση κατηγορίας ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) σε βαθμό τουλάχιστον 67%,

   • δήλωση φορολογίας εισοδήματος (E1), σε περίπτωση κατηγορίας ΑμεΑ, μονογονεϊκής οικογένειας ή τρίτεκνης οικογένειας,

   • Πιστοποιητικό Πολυτεκνικής Ιδιότητας με ψηφιακή υπογραφή της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ), σε περίπτωση πολύτεκνης οικογένειας,

  5. τη σύμβαση σύνδεσης την οποία έχει ήδη συνάψει ο αιτούμενος με τον ΔΕΔΔΗΕ,

  6. ένα μοναδικό λογαριασμό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (mail) που θα πιστοποιηθεί μέσω αποστολής κωδικού μίας χρήσης, και ο οποίος θα χρησιμοποιείται για κάθε σχετική επικοινωνία με τον αιτούμενο,

  7. την ημερομηνία γέννησης του αιτούμενου,

  8. την Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Συνιδιοκτητών Πολυκατοικίας, σε περίπτωση που ο αιτούμενος πρόκειται να εγκαταστήσει το σύστημα σε κοινόκτητο ή κοινόχρηστό χώρο.

  9. δήλωση Deminimis σε περίπτωση μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κατοικίας από τον αιτούμενος και από τους συγκύριους (σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του Οδηγού Προγράμματος) ή δήλωση Deminimis για την Κατηγορία Δ – Αγρότες (σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του Οδηγού Προγράμματος)

   Στις περιπτώσεις που ο αιτούμενος ανήκει στην Κατηγορία Β ή Γ θα πρέπει να προσκομίσει επιπρόσθετα τα κάτωθι δικαιολογητικά έγγραφα:

  10. το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημά του αιτούμενου,

  11. εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος αιτούμενου ή συζύγου και μελών οικογένειας σε περίπτωση προστατευόμενων μελών (σε περίπτωση χωριστών δηλώσεων).

   Επισημαίνεται πως τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν απαιτούνται για τους επιλέξιμους ωφελούμενους στην Κατηγορία Α (Ευάλωτα Νοικοκυριά) και την Κατηγορία Δ (Αγρότες).

   Στις περιπτώσεις που ο αιτούμενος ανήκει στην Κατηγορία Δ (Αγρότες), θα πρέπει να προσκομίσει επιπρόσθετα τα κάτωθι δικαιολογητικά έγγραφα:

   1. βεβαίωση επαγγελματία αγρότη ή αποδεικτικό εγγραφής ως αγρότη ειδικού καθεστώτος,

   2. Δήλωση Στοιχείων Πραγματικών Δικαιούχων (Παράρτημα ΙΙΙ), συνοδευόμενη από σχετική εκτύπωση των στοιχείων και πληροφοριών από το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων (άρθρο 20 του ν.4557/2018 (Α ́ 139)).