Στα ανώτατα ποσοστά και ποσά επιχορήγησης Φωτοβολταϊκού σταθμού και συστήματος μπαταρίας, όπως αυτά ορίζονται στον Οδηγό του Προγράμματος περιλαμβάνεται και ο ΦΠΑ;

Στα ανώτατα ποσοστά και ποσά επιχορήγησης Φωτοβολταϊκού σταθμού και συστήματος μπαταρίας, όπως αυτά ορίζονται στον Οδηγό του Προγράμματος περιλαμβάνεται και ο ΦΠΑ;

Αναφορικά με τα ποσά επιχορήγησης που ορίζονται στον Οδηγό του Προγράμματος (Πίνακας 3 ερωτήματος 14) και συγκεκριμένα για:

    • Τις Κατηγορίες Α, Β και Γ (φυσικά πρόσωπα) περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ (24%) καθώς αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το Πρόγραμμα.

    • Τη Κατηγορία Δ (Αγρότες), στα ποσά επιχορήγησης δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ (24%), ο οποίος δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το Πρόγραμμα.

      Σε περίπτωση που οι ανάδοχοι/προμηθευτές υπάγονται σε καθεστώς μειωμένου ΦΠΑ ή απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης και καταβολής φόρου, τότε τα ανώτατα ποσά επιχορήγησης και τα αναλογούντα ποσά επιχορήγησης, θα διαμορφώνονται με βάση την καθαρή αξία πλέον του αναλογούντος ποσοστού (%) ΦΠΑ.

      Αξίζει να σημειωθεί πως ως βάση υπολογισμού της επιχορήγησης που δικαιούται ο αιτούμενος θεωρείται η αρχική δαπάνη προ ΦΠΑ (24%).