Ποια είναι τα ανώτατα ποσοστά και ποσά επιχορήγησης φωτοβολταϊκού σταθμού και συστήματος μπαταρίας;

 1. Μέσω του εν λόγω Προγράμματος επιχορηγείται ποσοστό (%) της δαπάνης του φωτοβολταϊκού σταθμού και του συστήματος αποθήκευσης (όπου αυτό υφίσταται), με την επιφύλαξη των ανώτατων ποσών επιχορήγησης για το φωτοβολταϊκό σταθμό και το σύστημα αποθήκευσης. Τα ανώτατα ποσά και ποσοστά επιχορήγησης δεν εφαρμόζονται κλιμακωτά όσον αφορά την ισχύ των ΦΒ σταθμών και της χωρητικότητας μπαταρίας αλλά ανάλογα με την κατηγορία που εμπίπτει ο σταθμός και η μπαταρία (όπου υφίσταται) αντίστοιχα λαμβάνεται υπόψη το σχετικό ποσό και ποσοστό, όπως αυτά καθορίζονται στους ακόλουθους πίνακες:

  Πίνακας 2: Ποσοστά Επιχορήγησης ΦΒ σταθμού και μπαταρίας

  Κατηγορία

  Ωφελούμενοι

  % Επιχορήγησης Φ/Β σταθμού

  % Επιχορήγησης Μπαταρίας

  Ισχύς ≤ 5kWp

  5kWp <Ισχύς≤ 10,8kWp

  Χωρητικότητα ≤ 5kWh

  5kWh

  <Χωρητικότητα≤10, 8kWh

  Α

  Οικιακές εγκαταστάσεις (Ευάλωτα Νοικοκυριά)

  65%

  60%

  100%

  100%

  Β

  Οικιακές εγκαταστάσεις (Ατομικό Εισόδημα <= 20,000€ ή Οικογενειακό Εισόδημα <= 40.000€)

  35%

  25%

  100%

  100%

  Γ

  Οικιακές εγκαταστάσεις (Ατομικό Εισόδημα > 20,000€ ή Οικογενειακό Εισόδημα > 40.000€)

  30%

  20%

  90%

  90%

  Δ

  Αγρότες

  40%

  40%

  90%

  90%

  Πίνακας 3: Ανώτατα Ποσά Επιχορήγησης ΦΒ σταθμού και μπαταρίας

  Κατηγορία

  Ωφελούμενοι

  Ανώτατο Ποσό Επιχορήγησης ΦΒ σταθμού (€/kW)

  Ανώτατο Ποσό Επιχορήγησης Μπαταρίας (€/kWh)

  Ισχύς ≤ 5kWp

  5kWp <Ισχύς≤ 10,8kWp

  Χωρητικότητα ≤ 5kWh

  5kWh

  <Χωρητικότητα≤10, 8kWh

  Α

  Οικιακές εγκαταστάσεις (Ευάλωτα Νοικοκυριά)

  1.200€/kWp

  830€/kWp

  890€/kWh

  820€/kWh

  Β

  Οικιακές εγκαταστάσεις (Ατομικό Εισόδημα <= 20,000€ ή Οικογενειακό Εισόδημα <= 40.000€)

  650€/kWp

  350€/kWp

  890€/kWh

  820€/kWh

  Γ

  Οικιακές εγκαταστάσεις (Ατομικό Εισόδημα > 20,000€ ή Οικογενειακό Εισόδημα > 40.000€)

  560€/kWp

  280€/kWp

  800€/kWh

  750€/kWh

  Δ

  Αγρότες

  450€/kWp

  450€/kWp

  600€/kWh

  600€/kWh

  Αξίζει να σημειωθεί πως τα ως άνω ποσοστά και τα ανώτατα μέγιστα ποσά επιχορήγησης κάθε κατηγορίας αυξάνονται κατά 10% σε περίπτωση κατά την οποία ο αιτούμενος εμπίπτει στις κάτωθι κατηγορίες:

   • Άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) σε βαθμό τουλάχιστον 67% (εφαρμόζεται και σε περίπτωση που ο/η σύζυγος ή τα εξαρτώμενα τέκνα του αιτούμενου ανήκουν σε άτομα με αναπηρία σε βαθμό τουλάχιστον 67%) ή

   • σε μονογονεϊκή οικογένεια ή

   • σε τρίτεκνη οικογένεια ή

   • σε πολύτεκνη οικογένεια,

    ανεξαρτήτως αν εμπίπτει σε μία ή περισσότερες κατηγορίες από αυτές.

    Σε κάθε περίπτωση τα ποσοστά επιχορήγησης δεν μπορούν να ξεπεράσουν το συνολικό κόστος του Φ/Β σταθμού ή του συστήματος αποθήκευσης (μπαταρια) 100%.

    Στις αναγραφόμενες τιμές περιέχεται αναλογούν ΦΠΑ (24%) για τις Κατηγορίες Α,Β και Γ ενώ οι τιμές προσαρμόζονται ανάλογα, αν οι ανάδοχοι/προμηθευτές υπάγονται σε καθεστώς μειωμένου ΦΠΑ.