Υπάρχει περιορισμός ως προς την ισχύ του φωτοβολταϊκού σταθμού ή του συστήματος αποθήκευσης;

  1. Στα πλαίσια του Προγράμματος η μέγιστη επιλέξιμη εγκατεστημένη ισχύς των φωτοβολταϊκών συστημάτων ανά εγκατάσταση στο πλαίσιο του Προγράμματος που θα χρηματοδοτείται ορίζεται στα 10,8kW.

  2. Στις περιπτώσεις φωτοβολταϊκου σταθμού σε συνδυασμό με σύστημα αποθήκευσης, το σύστημα αποθήκευσης θα πρέπει να έχει κατ’ ελάχιστο εγκατεστημένη χωρητικότητα ίση με την εγκατεστημένη ισχύ παραγωγής του φωτοβολταϊκού σταθμού για μία ώρα. Η μέγιστη επιλέξιμη χωρητικότητα του συστήματος αποθήκευσης ανά εγκατάσταση στο πλαίσιο του Προγράμματος ορίζεται στις 10,8kWh.