Ποιος είναι ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων και ποιος ο συνολικός;

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ανά αίτηση Ωφελούμενου δεν μπορεί να υπερβαίνει το γινόμενο του 1,2 € επί το σύνολο της εκτιμώμενης ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας (kWh) όπως προκύπτει από το Α΄ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης. Ο εν λόγω περιορισμός θα ελεγχθεί εκ νέου κατά την υποβολή του Β΄ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, με βάση την επιτευχθείσα ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας (kWh).

Σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα επιμέρους ανώτατα όρια ανά επιλέξιμη δαπάνη του πίνακα και ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από:

  • 48.500 € για μονοκατοικία/μεμονωμένο διαμέρισμα/διαμέρισμα ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία τύπου Α,
  • 76.270 € για αίτηση πολυκατοικίας τύπου Β.
 

Μονοκατοικία/ μεμον. Διαμέρισμα

Πολυκατοικία τύπου Α

Πολυκατοικία τύπου Β

Ανώτατο επιλέξιμο κόστος Λοιπών Δαπανών

1.500

4.150 συνολικά (max 1.500 ανά

διαμέρισμα)

3.730

Ανώτατος Π/Υ παρεμβάσεων:

48.500

48.500 ανά διαμέρισμα

76.270

Συνολικός Ανώτατος Π/Υ

50.000

50.000 ανά διαμέρισμα

80.000