Ποιες Περιφέρειες αφορά το Πρόγραμμα;

Το Πρόγραμμα αφορά στο σύνολο των δεκατριών (13) Περιφερειών της χώρας.