Ποιες είναι οι επιλέξιμες παρεμβάσεις σε αίτηση πολυκατοικίας τύπου Β;

Επιλέξιμες είναι μόνο παρεμβάσεις που αφορούν κοινόχρηστους χώρους ή εγκαταστάσεις και συγκεκριμένα:

  1. Αντικατάσταση κουφωμάτων κλιμακοστασίου ή φωταγωγών

  2. Θερμομόνωση δώματος, στέγης, δαπέδου επί πιλοτής

    Σημειώνεται ότι δεν είναι επιλέξιμες, παρεμβάσεις θερμομόνωσης κατακόρυφων επιφανειών (τοιχοποιία και φέρων οργανισμός)

  3. Εγκατάσταση/αντικατάσταση συστήματος κεντρικής θέρμανσης

  4. Αναβάθμιση ανελκυστήρα

  5. Αναβάθμιση φωτισμού

Οι υποκατηγορίες των επιλέξιμων παρεμβάσεων και οι τυχόν περιορισμοί που ισχύουν, αναγράφονται αναλυτικά στον πίνακα Π 3.2.1, του κεφ. 3 του Οδηγού του Προγράμματος.