Οι τέντες είναι επιλέξιμες στο Πρόγραμμα;

Η τοποθέτηση σταθερών ή κινητών συστημάτων σκίασης (π.χ. τέντες) εμπίπτει στις επιλέξιμες παρεμβάσεις.