Είναι απαραίτητο να επισυναφθούν ηλεκτρονικά στην αίτηση οι προσφορές;

Οι προσφορές από προμηθευτές/αναδόχους δεν επισυνάπτονται στην αίτηση. Το κόστος των παρεμβάσεων καταγράφεται στον πίνακα του Παραρτήματος III και IV