Είμαι ενοικιαστής σε μια κατοικία. Έχω δικαίωμα υποβολής αίτησης;

Όχι. Δικαίωμα υποβολής αίτησης, έχουν μόνο όσοι έχουν εμπράγματο δικαίωμα επί της κατοικίας.