Απαιτείται Ενεργειακό Πιστοποιητικό στην ανανέωση του μισθωτηρίου;

Υφίσταται υποχρέωση ύπαρξης ισχύοντος ΠΕΑ και καταχώρησης των στοιχείων του στην ηλεκτρονική εφαρμογή της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας εφόσον συντρέχουν αθροιστικά τα ακόλουθα:

  • απαιτείται, από τη νομοθεσία, η έκδοση ΠΕΑ (η κατηγορία και χρήση του κτιρίου / κτιριακής μονάδας εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ν.4122/2013),
  • πρόκειται για κατάρτιση νέας σύμβασης μίσθωσης σε νέο μισθωτή που εγκαθίσταται για πρώτη φορά στο μίσθιο και
  • η υποβολή της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας (και όχι η ημερομηνία σύνταξης τυχόν συμφωνητικού μίσθωσης) έγινε από την 9η Νοεμβρίου 2015 και έπειτα.

Συνεπώς, δε χρειάζεται Ενεργειακό Πιστοποιητικό:

  • σε περίπτωση ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης μίσθωσης, καθώς για το ίδιο ακίνητο εξακολουθεί να είναι ίδιος ο μισθωτής, και η πρώτη μίσθωση είχε γίνει πριν τις 9 Νοεμβρίου 2015
  • όταν, για οποιοδήποτε λόγο, γίνει μεταβίβαση της σύμβασης μίσθωσης (π.χ. σε περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων).

Μπορείτε να διαβάσετε και τη σχετική εγκύκλιο.