3.-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΙΙΙ-Δήλωση-Ωφελούμενου-Υποβολής-Αίτησης