6.-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-VΙ-ΥΔ-για-ενισχύσεις-βάσει-καθεστώτος-de-minimis