Ενεργειακή Επιθεώρηση

Πρώτη Ενεργειακή Επιθεώρηση

Εφόσον ο ενδιαφερόμενος εξασφαλίσει τις απαραίτητες συμφωνίες/συναινέσεις και έχει ελέγξει τη δυνατότητα επιλεξιμότητας της κατοικίας του, απευθύνεται σε Ενεργειακό Επιθεωρητή, ώστε να διενεργηθεί η πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση της ιδιοκτησίας του/ του κτηρίου και να εκδοθεί το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ ΠΕΑ).

Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής καταγράφει τις παρεμβάσεις της αίτησης στο «Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων» του και συμπεριλαμβάνει τον συνδυασμό παρεμβάσεων της πρώτης (1ης) από τις προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας που καταγράφονται στο Α’ ΠΕΑ, καθώς και τυχόν επιπλέον παρεμβάσεις εξοικονόμησης/αυτονόμησης, όπως περιγράφονται στο κεφάλαιο 3 που δεν συμπεριλαμβάνονται στις προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας του Α’ ΠΕΑ.

Η πρόταση (συνδυασμός παρεμβάσεων) για ενεργειακή αναβάθμιση, που υποβάλλεται με την αίτηση, θα πρέπει να καλύπτει τον ελάχιστο ενεργειακό στόχο αίτησης (βλ. κεφάλαιο 3).

Πολυκατοικία

Ο εκπρόσωπος απευθύνεται σε Ενεργειακό Επιθεωρητή, ώστε να διενεργηθεί η πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση του κτηρίου και να εκδοθεί το Α’ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ ΠΕΑ). Το ΠΕΑ αφορά στο σύνολο του κτηρίου για χρήση κατοικίας.

Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής καταγράφει τις παρεμβάσεις που θα συμπεριληφθούν στην αίτηση για το σύνολο της πολυκατοικίας (κοινόχρηστες και διαμερισμάτων) στο Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων, συμπεριλαμβάνοντας τον συνδυασμό παρεμβάσεων της πρώτης (1ης) από τις προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας που καταγράφονται στο Α’ ΠΕΑ, καθώς και τυχόν επιπλέον παρεμβάσεις εξοικονόμησης/αυτονόμησης, όπως περιγράφονται στο κεφάλαιο 3.

Τέλος, τίθεται υπόψη ότι ο ενεργειακός επιθεωρητής που θα διενεργήσει τη δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων (Β’ ΠΕΑ), θα είναι διαφορετικός από τον ενεργειακό επιθεωρητή που διενέργησε την πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση (Α’ ΠΕΑ) και θα προκύπτει μέσα από κλήρωση.

Για αναλυτικές πληροφορίες ανατρέξτε στον Οδηγό του προγράμματος, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.4 Πρώτη Ενεργειακή Επιθεώρηση.

Δεύτερη Ενεργειακή Επιθεώρηση

Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων ο Ωφελούμενος ή ο εκπρόσωπος σε περίπτωση αίτησης Πολυκατοικίας, μεριμνά για τη φωτογραφική αποτύπωση της νέας κατάστασης του ακινήτου μετά τις παρεμβάσεις, στα πλαίσια υποχρέωσης υποβολής φωτογραφικής τεκμηρίωσης με την ολοκλήρωση του έργου (βλέπε παράρτημα Χ).

Κατόπιν, καλεί Ενεργειακό Επιθεωρητή (υποχρεωτικά διαφορετικό από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή που έχει εκδώσει το Α’ ΠΕΑ) για τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης. Ειδικά για την αίτηση πολυκατοικίας Τύπου Β, υποχρέωση υποβολής στο Πρόγραμμα Β΄ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης θα υπάρχει μόνον εάν έχουν υλοποιηθεί και παρεμβάσεις που οδηγούν σε εξοικονόμηση ενέργειας (κατηγορίες παρεμβάσεων 1 έως 3).

Με τη δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση διαπιστώνεται η ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας και η επίτευξη ή μη του ελάχιστου ενεργειακού στόχου όπως αναφέρεται στο Κεφάλαιο 3.

Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής, κατά τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης και στη βάση των καταγραφών του πρώτου ΠΕΑ, καταγράφει, για την πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου, όλες τις παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν και ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Προγράμματος βάσει των σχετικών πιστοποιητικών των υλικών/ συστημάτων, την υλοποιημένη ποσότητα ανά κατηγορία δαπάνης, το αντίστοιχο κόστος βάσει των παραστατικών δαπανών που του προσκομίζει ο Ωφελούμενος, καθώς και την ταυτότητα του ΠΕΑ που έχει εκδώσει. Η καταγραφή συμπεριλαμβάνει όλες τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας που καταχωρούνται στο ΠΕΑ, καθώς και τυχόν επιπλέον παρεμβάσεις εξοικονόμησης/αυτονόμησης, όπως περιγράφονται στο κεφάλαιο 3, που δεν συμμετέχουν στον υπολογισμό εξοικονόμησης ενέργειας του Β’ ΠΕΑ. Τα στοιχεία αυτά καταγράφονται στο «Έντυπο Καταγραφής Παρεμβάσεων – Ολοκλήρωση Έργου» του Παραρτήματος VΙ. Τα αντίστοιχα πιστοποιητικά των υλικών και συστημάτων, που χρησιμοποιήθηκαν για τις παρεμβάσεις, ελέγχονται από τον επιθεωρητή, έτσι ώστε να πιστοποιηθεί η συμβατότητά τους με τις προδιαγραφές του Κ.ΕΝ.Α.Κ. και του Προγράμματος.

Για αναλυτικές πληροφορίες ανατρέξτε στον Οδηγό του προγράμματος, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.4 Πρώτη Ενεργειακή Επιθεώρηση.

Για αναλυτικές πληροφορίες ανατρέξτε στον Οδηγό του προγράμματος, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7.2 Ολοκλήρωση Παρεμβάσεων – Δεύτερη Ενεργειακή Επιθεώρησ