Διαδικασία κλήρωσης για Β ΠΕΑ Εξοικονομώ 2021

Η διαδικασία με την οποία διενεργείται η έκδοση του Β Ενεργειακού Πιστοποιητικού για το Εξοικονομώ 2021, έπειτα από κλήρωση του Ενεργειακού Επιθεωρητή, είναι η παρακάτω:

 1. Ο Ωφελούμενος υποβάλει σχετικό αίτημα μέσω του πληροφοριακού συστήματος του προγράμματος «Εξοικονομώ 2021», μετά την υλοποίηση του συνόλου των παρεμβάσεων σύμφωνα με το κεφ. 7.3 του Οδηγού του Προγράμματος.
 2. Το ΤΕΕ ελέγχει τα στοιχεία του αιτήματος και εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, μέσω του Ειδικού Μητρώου Κληρωτών Ενεργειακών Επιθεωρητών Προγραμμάτων Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΜΚΕΕΠΕΕ/ΤΕΕ), διενεργεί ηλεκτρονική κλήρωση για τον καθορισμό του Β’ Ενεργειακού Επιθεωρητή λαμβάνοντας υπόψη την τάξη της ενεργειακής επιθεώρησης που πρέπει να διενεργηθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον άρθρο 52 του ν.4409/2016 (ΦΕΚ Α’ 136). Ειδικότερα:
  •  Οι ενεργειακές επιθεωρήσεις για την έκδοση Β’ ΠΕΑ, σε όλες τις περιπτώσεις, διενεργούνται από διαφορετικό Ενεργειακό Επιθεωρητή από αυτόν που διενέργησε την πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφ. 7.3 του οδηγού του Προγράμματος.
  • Η επιλογή του Ενεργειακού Επιθεωρητή γίνεται με τυχαία ηλεκτρονική κλήρωση από το σύστημα, με βασικό κριτήριο την απόσταση από το έργο. Αρχικά επιλέγονται Ενεργειακοί Επιθεωρητές οι οποίοι κατά την εγγραφή τους στο Ειδικό Μητρώο Κληρωτών Ενεργειακών Επιθεωρητών Προγραμμάτων Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΜΚΕΕΠΕΕ/ΤΕΕ) έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για διενέργεια επιθεωρήσεων εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας που βρίσκεται το έργο. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμος Ενεργειακός Επιθεωρητής στο ΕΜΚΕΕΠΕΕ/ΤΕΕ, εντός των ορίων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, τότε επιλέγεται Ενεργειακός Επιθεωρητής που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για Περιφερειακές Ενότητες εντός της οικείας Περιφέρειας και εάν δεν υπάρχει, εντός των ορίων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
  • Στην περίπτωση που ο έλεγχος αφορά έργο σε νησιωτική περιοχή, αρχικά κληρώνεται Ενεργειακός Επιθεωρητής ο οποίος κατά την εγγραφή του στο Ειδικό Μητρώο Κληρωτών Ενεργειακών Επιθεωρητών Προγραμμάτων Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΜΚΕΕΠΕΕ/ΤΕΕ) έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για διενέργεια επιθεωρήσεων εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας που βρίσκεται το έργο. Αν δεν υπάρχει, επιλέγεται Ενεργειακός Επιθεωρητής με έδρα εντός των ορίων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και, αν δεν υπάρχει, επιλέγεται Ενεργειακός Επιθεωρητής από ηπειρωτική περιοχή με απευθείας ακτοπλοϊκή σύνδεση με τη νησιωτική περιοχή, εντός ή εκτός των ορίων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης που βρίσκεται το έργο.
  • Σε κάθε περίπτωση η επιλογή των Ενεργειακών Επιθεωρητών γίνεται λαμβάνοντας υπόψη την απαιτούμενη τάξη Επιθεωρητή, ανάλογα με το μέγεθος του έργου, για την διενέργεια της επιθεώρησης.
 3. Το ΤΕΕ, ενημερώνει ηλεκτρονικά τον Ενεργειακό Επιθεωρητή που κληρώθηκε σχετικά με το έργο παρέχοντάς του τα απαραίτητα δεδομένα (διεύθυνση ακινήτου, στοιχεία επικοινωνίας Ωφελούμενου και Συμβούλου έργου). Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής υποχρεούται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών να ενημερώσει ηλεκτρονικά το ΤΕΕ για την αποδοχή ή μη του ορισμού του. Σε περίπτωση μη αποδοχής ή παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας άπρακτα η κλήρωση επαναλαμβάνεται από το ΤΕΕ. Ο κάθε Ενεργειακός Επιθεωρητής έχει δικαίωμα να απορρίψει τον ορισμό του ή να μην τον αποδεχθεί εγκαίρως μέχρι δέκα (10) φορές, εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται παρακάτω. Πέραν αυτών διαγράφεται από το ΕΜΚΕΕΠΕΕ/ΤΕΕ. Η απόρριψη ορισμού μπορεί να γίνει αιτιολογημένα όταν:
   • υπάρχουν θέματα ασυμβίβαστου στη διενέργεια της ενεργειακής επιθεώρησης,
   • συντρέχουν λόγοι υγείας κατόπιν σχετικής τεκμηρίωσης,
   • σε περιπτώσεις κληρώσεων όπου δεν υπάρχει διαθέσιμος Ενεργειακός Επιθεωρητής στο ΕΜΚΕΕΠΕΕ/ΤΕΕ, εντός των ορίων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, και η επιλογή γίνεται σε επίπεδο Περιφέρειας ή Αποκεντρωμένης Διοίκησης εφόσον η απόσταση είναι μεγαλύτερη από εκατό (100) χιλιόμετρα από τα όρια των Περιφερειακών Ενοτήτων που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον καθώς και σε περιπτώσεις νήσων. Η περίπτωση της απόρριψης του ορισμού από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή, λόγω απόστασης από το έργο, εφόσον αυτό βρίσκεται εντός των ορίων των Περιφερειακών Ενοτήτων στις οποίες έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη διενέργεια επιθεωρήσεων, δεν θεωρείται αιτιολογημένη και προσμετράται για τη διαγραφή του από το Μητρώο.
 4. Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής εφόσον αποδεχθεί τον ορισμό του, ενημερώνει τον ωφελούμενο και τον Σύμβουλο του έργου για τη διενέργεια του ελέγχου, ο οποίος διενεργείται με επιτόπια αυτοψία παρουσία του Ωφελούμενου. Κατά την αυτοψία ο Ενεργειακός Επιθεωρητής, εκτός των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον ν.4409/2016 (ΦΕΚ Α’ 136), για την πιστοποίηση του συνόλου του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, ελέγχει τα πιστοποιητικά των υλικών και συστημάτων που χρησιμοποιήθηκαν για τις παρεμβάσεις έτσι ώστε να πιστοποιηθεί η συμβατότητά τους με τις προδιαγραφές του Κ.ΕΝ.Α.Κ. και του Προγράμματος καθώς και τα λοιπά παραστατικά για την ποσοτική επιβεβαίωση τους.
 5. Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής εκδίδει το Β’ ΠΕΑ, μετά την διενέργεια της αυτοψίας, εντός δέκα πέντε (15) ή είκοσι (20) εργάσιμων ημερών στην περίπτωση νήσων (εξαιρουμένων της Κρήτης, Εύβοιας και Λευκάδας) από την ημερομηνία αποδοχής της κλήρωσης.
 6. Ο Ωφελούμενος/Σύμβουλος καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα του Προγράμματος Εξοικονομώ τα στοιχεία του ΠΕΑ που εκδόθηκε και πραγματοποιούνται αυτοματοποιημένοι έλεγχοι επίτευξης του ενεργειακού στόχου και της εξοικονόμησης ενέργειας κατ’ εφαρμογή της ενότητας 7.3 και έλεγχος επιβεβαίωσης του ΕΕ που εξέδωσε το ΠΕΑ.
 7. Μετά την επιβεβαίωση επίτευξης των ανωτέρω στόχων, ο Ενεργειακός Επιθεωρητής αποκτά δυνατότητα πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα του προγράμματος και πιο συγκεκριμένα στην καρτέλα καταγραφής παρεμβάσεων και μπορεί να προβεί σε συμπλήρωσή/διόρθωσή τους σύμφωνα με το ΠΕΑ που εξέδωσε, καθώς και σε ανάρτηση δικαιολογητικών. Επιπλέον ο Ενεργειακός Επιθεωρητής συμπληρώνει τα υπόλοιπα στοιχεία του εντύπου καταγραφής παρεμβάσεων (παράρτημα VI του οδηγού του προγράμματος). Η καταγραφή συμπεριλαμβάνει όλες τις επιλέξιμες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας που καταχωρούνται στο ΠΕΑ, καθώς και τυχόν επιπλέον παρεμβάσεις εξοικονόμησης, όπως περιγράφονται στο κεφάλαιο 3 του Οδηγού του προγράμματος, που δεν συμμετέχουν στον υπολογισμό εξοικονόμησης ενέργειας του Β’ ΠΕΑ, καθώς και το αντίστοιχο κόστος βάσει των παραστατικών δαπανών.
 8. Μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών του Ενεργειακού Επιθεωρητή, η αίτηση επιστρέφει στον ωφελούμενο για αποδοχή της καταγραφής των επιλέξιμων παρεμβάσεων. Σε περίπτωση απόρριψης της καταγραφής του Ενεργειακού Επιθεωρητή από τον ωφελούμενο, η αίτηση επιστρέφει στον Ενεργειακό Επιθεωρητή και την προηγούμενη κατάσταση, και επαναλαμβάνεται η διαδικασία.
 9. Στην περίπτωση που κατά τον αυτοματοποιημένο έλεγχο επίτευξης του ενεργειακού στόχου που έχει τεθεί κατά την φάση υποβολής της αίτησης διαπιστωθεί ότι η επιτευχθείσα εξοικονόμησης ενέργειας είναι μικρότερη από εβδομήντα τοις εκατό (70%) της αρχικά εκτιμώμενης εξοικονόμησης ενέργειας του Α’ ΠΕΑ (γεγονός που οδηγεί σε απένταξη της αίτησης), το έργο δεν θεωρείται υλοποιημένο και η αίτηση μεταβαίνει στην αρχική κατάσταση για εκ νέου εντολή κλήρωσης, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ωφελούμενος διατηρεί το δικαίωμα για επιπλέον παρεμβάσεις εξοικονόμησης και η διαδικασία επαναλαμβάνεται λαμβάνοντας υπόψη ότι:
  • στο Β’ ΠΕΑ που έχει εκδοθεί τα σενάρια αναβάθμισης που προτείνονται οφείλουν να επιτυγχάνουν τον ελάχιστο στόχο που έχει προβλεφθεί,
  • στην διαδικασία της εκ νέου κλήρωσης ο ΕΕ που εξέδωσε το Β’ ΠΕΑ δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής,
  • το νέο ΠΕΑ που θα εκδοθεί θα λαμβάνεται πλέον ως Β’ ΠΕΑ του έργου.
 1. Η καταβολή της αμοιβής (η οποία περιλαμβάνει και τυχόν έξοδα μετακίνησής του) πραγματοποιείται από τον Ωφελούμενο σε επαγγελματικό λογαριασμό του Ενεργειακού Επιθεωρητή, εντός τριών (3) ημερών από τη διενέργεια της επιθεώρησης και την έκδοση από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή του αντίστοιχου φορολογικού παραστατικού. Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής δικαιούται να μην παραδώσει το ΠΕΑ στον Ωφελούμενο μέχρι την καταβολή της αμοιβής του. Κλήρωση για διενέργεια επανελέγχου και επανέκδοσης Β’ ΠΕΑ μετά από αίτημα Ωφελούμενου διενεργείται εφόσον έχει βεβαιωθεί η αποπληρωμή του Β’ ΠΕΑ.