Αρχεία – Οδηγός – Παραρτήματα

Οδηγός Προγράμματος

Οδηγός Εφαρμογής Προγράμματος Εξοικονομώ 2021

Παραρτήματα Οδηγού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Δικαιολογητικά Υποβολής Αίτησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II_ Υπόδειγμα Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Πρόταση Παρεμβάσεων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV_Έντυπο Επιμερισμού προϋπολογισμού πολυκατοικίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΑ Δήλωση Ωφελούμενου Υποβολής Αίτησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΒ_Δήλωση εκπροσώπου πολυκατοικίας Υποβολής Αίτησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI_Γ Έντυπο Καταγραφής Παρεμβάσεων – Ολοκλήρωσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ Έντυπο Επιμερισμού κόστους πολυκατοικίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII_A ΥΔ Αναδόχου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII_Β ΥΔ Προμηθευτή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII_Γ ΥΔ Αναδόχου_Προμηθευτή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙX_ΥΔ για ενισχύσεις βάσει καθεστώτος de minimis

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X_ΥΔ Μή υποχρέωσης δήλωσης φορολογίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧI_YΔ χρήσης ακινήτου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII Κριτήρια Βαθμολόγησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙII Δικαιολογητικά για την Ολοκλήρωση του Έργου

Call Now Button