Εξοικονομώ – Αυτονομώ 2021

Εξοικονομώ Αυτονομώ 2021

Πρόγραμμα Ενεργειακής Αναβάθμισης Κατοικιών με επιδότηση έως και 75%

Το νέο Εξοικονομώ – Αυτονομώ 2021 ξεκινάει το Φθνιόπωρο με επιδοτήσεις που φτάνουν το 75%.

Σύμφωνα με την προδημοσίευση του οδηγού για το Εξοικονομώ – Αυτονομώ 2021, η οποία θα είναι σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τα μέσα Σεπτέμβρη, τα κυριότερα σημεία του προγράμματος είναι:

 • Αρχές Οκτώβρη του 2021 ξεκινάνε οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών. Η υποβολή αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα από την καθορισμένη ημερομηνία έναρξης και θα είναι ταυτόχρονη σε όλη την επικράτεια.
 • Η υπαγωγή αιτήσεων θα γίνεται με την μέθοδο της Συγκριτικής Αξιολόγησης. Μετά την υποβολή θα ανακοινώνεται η βαθμολογία του κάθε αιτούντα. (θα μπορεί να υπολογιστεί από πριν). Μετά το πέρας της περιόδου υποβολής και αφού εκδοθούν και οριστικοποιηθούν οι πίνακες κατάταξης, θα καταρτίζεται ο πίνακας υπαγωγής αιτήσεων, βάσει των δεδομένων διαθέσιμων πόρων του προγράμματος ανά Νομό. Τα κυριότερα σημεία του προγράμματος είναι τα εξής:
 • Τα κριτήρια αξιολόγησης θα είναι:
Βαρύτητα Είδος κριτηρίου
Ανηγμένο κόστος εξοικονόμησης ενέργειας (βάσει του προτεινόμενου κόστους παρεμβάσεων και της εκτιμώμενης ετήσιας εξοικονόμησης ενέργειας) 50% Ενεργειακά / Κτηριακά
Υφιστάμενη Ενεργειακή κλάση 5%
Βαθμοημέρες θέρμανσης 7%
Παλαιότητα κατασκευής 3%
Ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα 15% Εισοδηματικά
Πλήθος εξαρτώμενων τέκνων 5% Κοινωνικά
Μονογονεϊκή οικογένεια 5%
Μακροχρόνια άνεργος 5%
ΑΜΕΑ 5%
 • Η βαθμολόγηση θα γίνει βάσει της εξίσωσης ΣB = ai x ΒΑi, όπου: ΣB: Συνολική Βαθμολογία του προτεινόμενου πλαισίου ενεργειακών παρεμβάσεων, ai: Συντελεστής Συμμετοχής του i Κριτηρίου στη Συνολική Βαθμολογία και BΑi: Τιμή (Βαθμολογία) του i Κριτηρίου.

Επιλέξιμες κατοικίες μπορεί να είναι μεμονωμένα διαμερίσματα, οι μονοκατοικίες καθώς και οι πολυκατοικίες.

 1. Υφίσταται νόμιμα και δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα. Αν υπάρχουν εκκρεμότητες τακτοποίησης θα πρέπει το ακίνητο να έχει ολοκληρωθεί η υπαγωγή του σε αντίστοιχο νόμο πριν την αίτηση, εκτός και πρόκειται για αποκλίσεις έως 7 τμ οι οποίες μπορούν να τακτοποιηθούν μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.
 2. Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία και ιδιοκατοικείται (σε αυτήν την περίπτωση η επιδότηση καθορίζεται από το εισόδημα του ιδιοκτήτη που το ιδιοκατοικεί) ή ενοικιάζεται ή είναι δωρεάν παραχωρημένη (στις δυο τελευταίες περιπτώσεις η επιδότηση είναι ανεξάρτητη εισοδήματος και ίση με 40%).
 3. Έχει καταταχθεί βάσει του A’ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (A’ Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ και μετά τις παρεμβάσεις ανεβαίνει τουλάχιστον 3 κατηγορίες.
 4. Να έχει εκδοθεί Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου / Διηρημένης Ιδιοκτησίας μέχρι την ολοκλήρωση του έργου
 5. Η πολυκατοικία να έχει σε ισχύ αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) πολυκατοικίας
 6. Για αίτηση Μεμονωμένου Διαμερίσματος ή Μονοκατοικίας, η κύρια χρήση αφορά αποκλειστικά στον αιτούντα (ιδιοκατοίκηση).
 7. Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες του κτηρίου που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα στο ισόγειο κτηρίου)

Ωφελούμενοι μπορεί να είναι φυσικά πρόσωπα με εμπράγματο δικαίωμα (πλήρους κυριότητας/επικαρπίας/ψιλής κυριότητας) σε επιλέξιμη κατοικία και εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια ενίσχυσης.

 • Α. Ιδιοκατοίκηση: η αίτηση γίνεται από τον συγκύριο που τη χρησιμοποιεί ως κύρια κατοικία
 • Β. Δωρεάν παραχώρηση/ενοικίαση: η αίτηση γίνεται από τον επικαρπωτή ή τον πλήρη κύριο και η επιδότηση ανέρχεται στο 40% ανεξαρτήτου εισοδηματικής κατηγορίας.
 • Γ. Σε περίπτωση πρόσφατης απόκτησης του ακινήτου, τότε η χρήση του (ιδιοκατοίκηση ή ενοικίαση / δωρεάν παραχώρηση) θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και επομένως θα διαμορφώνεται και ανάλογα η επιδότηση.

Κάθε ωφελούμενος θα μπορεί να κάνει μια μόνο αίτηση.

Η επιδότηση φτάνει μέχρι το 75% του επιλέξιμου προϋπολογισμού, ανάλογα με το εισόδημα (“Εισόδημα Επιβολής Εισφοράς” από το Εκκαθαριστικό):

Ατομικό
Εισόδημα (€)
Οικογενειακό Εισόδημα (€) Ποσοστό Επιχορήγησης
Ιδιοκατοίκηση Δωρεάν παραχώρηση/ενοικίαση
1 ≤5.000 ≤10.000 75% 40%
2 >5.000-10.000 >10.000-20.000 70% 40%
3 >10.000–20.000 >20.000-30.000 55% 40%
4 >20.000–30.000 >30.000-40.000 45% 40%
5 >30.000 – 50.000 >40.000-60.000 40% 40%

Η επιδότηση καταβάλλεται στον ιδιοκτήτη και αυτός εξοφλεί τα τεχνικά συνεργεία. Για την ακρίβεια, μετά την απόφαση υπαγωγής, καταβάλλεται σε λογαριασμό του ιδιοκτήτη το 50% της επιδότησης, ο οποίος μαζί με τη δική του συμμετοχή θα πρέπει να το καταβάλλει στα συνεργεία. Στο τέλος του έργου καταβάλλεται το υπόλοιπο 50% της επιδότησης σε λογαριασμό του ιδιοκτήτη ώστε να εξοφληθούν τα συνεργεία.

Επιπλέον επιδότηση προσφέρεται με τη δυνατότητα για άτοκο τραπεζικό δανεισμό με σκοπό την κάλυψη μέρους της ιδιωτικής συμμετοχής. Μάλιστα, για την πρώτη εισοδηματική κατηγορία θα υπάρχει μηχανισμός εγγυοδοσίας για τον τραπεζικό δανεισμό των νοικοκυριών αυτών.

Αν πρόκειται για πολυκατοικία και ενταχθεί ολόκληρη, τότε η επιδότηση κάθε διαμερίσματος αυξάνεται κατά 10%.

Ο μέγιστος προϋπολογισμός φτάνει έως 28.000 € ανά ακίνητο, εφόσον δεν ξεπερνάει:

 • Τα 180 € / τμ (σύμφωνα με το Ε9)
 • Τα 0.9€ / τμ / kWh ετήσιας εξοικονομούμενης ενέργειας.

Επιπρόσθετα, επιχορηγούνται κατά 80% από το Πρόγραμμα τα παρακάτω:

 • ΠΕΑ Α’
 • ΠΕΑ Β’
 • Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου / Διηρημένης Ιδιοκτησίας
 • Σύμβουλος έργου
 • Άδεια / Μελέτη

Το μέγιστο επιλέξιμο κόστος για τις υπηρεσίες μηχανικού και συμβούλου είναι 2.000 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Οι παρεμβάσεις θα πρέπει να ολοκληρώνονται εντός 12 μηνών από την έκδοσης της απόφασης υπαγωγής. Μέσα στο διάστημα 6 μηνών από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής; θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί το 30% της αξίας του έργου.

Αναλυτικά οι επιλέξιμες παρεμβάσεις είναι:

Κατηγορίες / υποκατηγορίες παρεμβάσεων

Μονοκατοικία/ Μεμονωμένο διαμέρισμα

Πολυκατοικία
Μη κοινόχρηστες (διαμέρισμα) Κοινόχρηστες
1. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ/ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ/ΑΕΡΙΣΜΟΣ
Πλαίσιο αλουμινίου με υαλοπίνακα- Παράθυρο Ναι Ναι Ναι
Πλαίσιο αλουμινίου με υαλοπίνακα – Εξωστόθυρα Πλαίσιο ξύλου με υαλοπίνακα – Παράθυρο Ναι Ναι Ναι
Πλαίσιο ξύλου με υαλοπίνακα – Παράθυρο Ναι Ναι Ναι
Πλαίσιο ξύλου με υαλοπίνακα – Εξωστόθυρα Ναι Ναι Ναι
Πλαίσιο PVC με υαλοπίνακα – Παράθυρο Ναι Ναι Ναι
Πλαίσιο PVC με υαλοπίνακα – Εξωστόθυρα Ναι Ναι Ναι
Μόνον υαλοπίνακες (Χωρίς αντικατάσταση πλαισίου για περιπτώσεις διατηρητέων και κτηρίων εντός παραδοσιακών οικισμών) Ναι Ναι Ναι
Εξωτερικό προστατευτικό φύλλο (σύστημα Κουτί–Ρολό, ή Εξώφυλλο) Ναι Ναι Όχι
Λοιπά σταθερά ή κινητά συστήματα σκίασης Ναι Ναι Όχι
Συστήματα Μηχανικού Αερισμού με ανάκτηση θερμότητας Ναι Ναι Όχι
2. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
Θερμομόνωση δώματος εξωτερικά Ναι Ναι Ναι
Θερμομόνωση στέγης ή οριζόντιας οροφής κάτω από μη θερμομονωμένη στέγη Ναι Ναι Ναι
Θερμομόνωση εξωτ. τοιχοποιίας, φέροντος οργανισμού, δαπέδου επί εδάφους επί πιλοτής, ή μη θερμαινόμενου χώρου, με επικάλυψη με συνθετικό επίχρισμα Ναι Ναι Ναι
Θερμομόνωση εξωτ. τοιχοποιίας, φέροντος οργανισμού, δαπέδου επί πιλοτής, ή μη θερμαινόμενου χώρου, με επικάλυψη με ελαφρά πετάσματα Ναι Ναι Ναι
4. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΖΝΧ
Ηλιακό θερμοσιφωνικό σύστημα συλλέκτη – ταμιευτήρα αποθήκευσης ΖΝΧ Ναι Ναι Όχι
Ηλιoθερμικό σύστημα συλλέκτη – ταμιευτήρα αποθήκευσης ΖΝΧ βεβιασμένης κυκλοφορίας Ναι Ναι Ναι
Ηλιoθερμικό σύστημα παροχής ΖΝΧ και υποβοήθησης θέρμανσης χώρου Ναι Ναι Ναι
Αντλία θερμότητας Ναι Ναι Όχι
3. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΨΥΞΗΣ
Διατάξεις αυτομάτου ελέγχου λειτουργίας συστήματος θέρμανσης Ναι Ναι Ναι
Σύστημα καυστήρα – λέβητα Φυσικού Αερίου / Υγραερίου Ναι Ναι Ναι
Σύστημα Α/Θ (Θέρμανσης – Ψύξης / Ελάχιστη απαίτηση ενεργειακής σήμανσης στους 55oC) Ναι Ναι Ναι
Σύστημα γεωθερμικής αντλίας θερμότητας Ναι Ναι Ναι
Σύστημα συμπαραγωγής Φ.Α. (ΣΗΘΥΑ) Ναι Ναι Ναι
Σύστημα λέβητα βιομάζας – πελλέτας ξύλου) Ναι Ναι Ναι
Αντλίες θερμότητας αέρα – αέρα διαιρούμενου τύπου (split unit) για θέρμανση/ψύξη χώρου Ναι Ναι Όχι
Συστήματα Μηχανικού Αερισμού με ανάκτηση θερμότητας Ναι Ναι Όχι
5. ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ
Συσκευές διαχείρισης ενέργειας (smart home) Ναι Ναι Όχι
Αναβάθμιση φωτισμού (μόνον για πολυκατοικία) Όχι Όχι Ναι

Αν ενδιαφέρεστε και εσείς για τον επόμενο κύκλο του Εξοικονομώ, επικοινωνήστε μαζί μας το συντομότερο δυνατόν.

  Δείτε γιατί να μας προτιμήσετε:

  • Το γραφείο μας ετοίμασε επιτυχώς 41 φακέλους δικών μας πελατών και περισσότερους από 200 φακέλους πελατών άλλων γραφείων.
  • Αναλάβαμε την υποβολή 42 φακέλων συνεργατών και καταχωρήσαμε επιτυχώς 39 από αυτές (6/6 σε Ήπειρο – 6/6 σε Πελοπόννησο – 4/4 σε Δυτική Ελλάδα – 3/3 σε Βόρειο & Νότιο Αιγαίο – 8/8 σε Κεντρική Μακεδονία – 7/7 σε Ανατολική Μακεδονία και 5/8 σε Θεσσαλία), δηλαδή 93% ποσοστό επιτυχίας
  • Αναλάβαμε την πλήρη προετοιμασία 6 φακέλων για πολυκατοικίες (τύπου Α και Β). Από αυτές, αναλάβαμε να υποβάλουμε τις 3 και το πετύχαμε με απόλυτη επιτυχία.
  • Από τους πελάτες του γραφείου μας αναλάβαμε την υποβολή των 31 εξ αυτών και καταχωρήσαμε επιτυχώς 30 αιτήσεις, δηλαδή ποσοστό επιτυχίας 97%.
  • Προετοιμάσαμε και εκπαιδεύσαμε 10 πελάτες μας για να υποβάλλουν μόνοι τους την αίτηση και τα κατάφεραν επιτυχώς οι 6 εξ αυτών, δηλαδή ποσοστό επιτυχίας 60%.